Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wysłał do konsultacji Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022". Dokument określa kierunki przyszłych działań w zakresie polityki migracyjnej, wyznacza obszary współpracy instytucji publicznych, a także obszary współpracy z podmiotami pozarządowymi.

Katarzyna Duda, specjalistka ds. polityki społecznej OPZZ

Przedłożony wraz projektem uchwały Rady Ministrów dokument składa się z następujących rozdziałów: 

I. Legalna migracja (gdzie obecnie na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z imigracją zarobkową i polityką rynku pracy w odniesieniu do cudzoziemców); 

II. Nielegalna migracja (dotycząca wjazdu, pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce z naruszeniem przepisów prawa); 

III. Ochrona cudzoziemców (międzynarodowa i krajowa); 

IV. Integracja cudzoziemców; migracje Polaków (działania na rzecz Polaków, którzy wyjechali na długie pobyty za granicę, osób polskiego pochodzenia i repatriantów);

V. Europejski wymiar polityki migracyjnej (realizacja priorytetów polskiej polityki migracyjnej w ramach Unii Europejskiej).

Dokumenty skierowane do konsultacji znajdują się w załączeniu:

- Projekt uchwały;

- Załącznik do uchwały "Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022";

- Uzasadnienie uchwały;

- Ocena skutków regulacji.

Zwracamy się z  prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do 22 lipca 2021 r. (czwartek) na adres e-mail: duda@opzz.org.pl.