Na posiedzeniu zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS w dniu 7 czerwca omawiano wstępnie projekt ustawy Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne oraz kontynuowano dyskusję w sprawie wniosku OPZZ dot. zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej w której wykonuje się prace o szczególnym charakterze. Ze strony OPZZ w posiedzeniu zespołu wzięli udział : Bogdan Grzybowski i Magdalena Kossakowska oraz eksperci ze związku zawodowego straży miejskich kol. Krystyna Mollin i Mariusz Kaźmierczyk.

Bogdan Grzybowski krótko omówił napływające do OPZZ uwagi naszych organizacji związkowych ( OPZZ do 14 czerwca zbiera opinie związkowe). Z nadesłanych do tej pory opinii wynika, że – jeśli przesuniemy pieniądze z OFE na IKE, to zmniejszy się zobowiązanie, które wobecosoby ma system obowiązkowy. Innymi słowy: w przyszłości dostaniemy mniejszą emeryturę z tego systemu. Jest to szczególnie ryzykowane dla osób z niskimi zarobkami, które jeśli się zdecydują na przesunięcie środków do IKE, będą miały jeszcze mniejsze emerytury.Przy wyborze ZUS czy IKE bardzo istotny jest fakt, że wypłaty z IKE co do zasady nie są emeryturą. Wypłacane środki są kwotą realnie przez nas zgromadzoną. Jeżeli będziemy żyć na tyle długo, że dojdzie do ich całkowitej wypłaty, to miesięczne dopłaty ustaną. ZUS natomiast świadczenie wypłacać będzie dożywotnio. Zdaniem ekspertów z OPZZ publiczny repartycyjny system emerytalny, zapewniający godne emerytury, to podstawa funkcjonowania systemów emerytalnych w państwach wysoko rozwiniętych. Uznaje się bowiem, że tylko taki system jest najbardziej sprawiedliwy, transparentny i najmniej kosztowny. Sprywatyzowane systemy tego warunku nie spełniają i nie są w stanie zapewnić bezpiecznych i akceptowalnych społecznie emerytur. Ci, którzy krytykują ZUS powinni pamiętać, że państwo niemal w każdych warunkach emerytury wypłacało – nawet w sytuacji powojennych zniszczeń, a waloryzacja w ZUS była wyższa niż stopa zwrotu z inwestycji w akcje czy obligacje. Prywatyzacjatych środków z drugiego filara jest czymś, co jest sprzeczne z interesem publicznym.

W drugiej części spotkania kontynuowano dyskusję w sprawie wniosku OPZZ dot. zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej w której wykonuje się prace o szczególnym charakterze. Bogdan Grzybowski uzupełnił przesłane wcześniej przez OPZZ uzasadnienie wniosku. Ekspert ze związku zawodowego straży miejskich Mariusz Kaźmierczyk szczegółowo omówił ustawodawstwo polskie, które świadczy o szczególnym charakterze pracy strażnika miejskiego. Ponieważ podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu pracy strażnika, do prac o szczególnym charakterze uzależnione jest od zmiany prawa w tym zakresie, ustalono, że CIOP przygotuje wyczerpującą ekspertyzę w tej sprawie.

B.G.