Po wielomiesięcznym zamrożeniu dialogu branżowego w ochronie zdrowia, w szczególności zahamowaniu przez pandemię dyskusji w zakresie systemowej regulacji wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia – wreszcie ruszyły prace. Patronuje im sam Minister Zdrowia Adam Niedzielski, który Zarządzeniem z dnia 25 września 2020 r. powołał Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. To ważna decyzja, poprzedzona dyskusją przeprowadzoną na ostatnim posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w dniu 23 września br. podczas której, strona społeczna zgłosiła wniosek o wznowienie i zintensyfikowanie prac nad systemowymi regulacjami płacowymi w ochronie zdrowia. 


Zadaniem Zespołu ma być opracowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji zmian przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zakresie zasad kształtowania wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych. W składzie Zespołu, oprócz strony rządowej biorą udział, po jednym przedstawicielu, reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Przedstawicielem OPZZ reprezentowanym w składzie ww. Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest kol. Urszula Michalska – członek branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i przewodnicząca Rady Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne”. 

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu wczorajszym tj. 30 września br. uzgodniono, że dalsza praca będzie koncentrowała się wokół dwóch zasadniczych obszarów: 1) zapewnienia ustawowych gwarancji utrzymania dotychczasowych porozumień płacowych obowiązujących w niektórych grupach zawodowych (m.in. pielęgniarki, lekarze czy ratownicy medyczni),ponieważ przepisy związane z tym obszarem wygasają z końcem tego roku; 2) nowelizacji ww. ,,ustawy podwyżkowej” (zakres, wskaźniki, niewygasający charakter ustawy).

Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zwołane za tydzień tj. 7 października br.

Do tego czasu strona rządowa zobowiązała się do przedstawienia stronie społecznej propozycji ustawowych dotyczących punktu 1 i ta problematyka będzie dyskutowana w ramach Zespołu w pierwszej kolejności. 

(rg)