Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kilkakrotny apel OPZZ w sprawie przyjęcia analogicznych regulacji płacowych (dodatkowych świadczeń pieniężnych) dla pracowników wykonujących zawód medyczny, pracujących w Domach Pomocy Społecznej i podmiotach leczniczych - mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – trudno skomentować.

Odpowiedź Ministerstwa porusza wszystkie inne problemy tylko nie te, o które pytaliśmy, mówiąc wprost - jest odpowiedzią nie na temat.

OPZZ domagało rozwiązania 2 konkretnych problemów:

1) równego traktowania pracowników wykonujących zawód medyczny podmiotów leczniczych i pracowników DPS – ów, mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - pod względem wynagrodzenia w przypadku przyznania dodatkowego świadczenia pieniężnego regulowanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem,

2) objęcia tym świadczeniem wszystkich grup zawodowych pracowników, bez podziału na personel medyczny i tzw. niemedyczny - to osoby pracujące w tych samych podmiotach, także na pierwszej linii pomocy pacjentom, współuczestniczące w wykonywaniu świadczeń, pełniące obowiązki pomocnicze i opiekuńcze.

Całość pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – poniżej.

Optymistyczną jest decyzja o większym niż dotychczas wsparciu finansowym domów pomocy społecznej, w związku z COVID – 19. 

odp. MRPiPS ws. płac 

(rg)