Nowelizacja projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1202) jest już po pierwszym czytaniu. Wspólnie połączone komisje sejmowe: zdrowia oraz finansów publicznych, rozpatrujące projekt w dniu wczorajszym tj. 20 maja 2021 r. rekomendują jego przyjęcie bez poprawek i uchwalenie projektu ustawy w treści z pierwotnego przedłożenia rządowego (druk nr 1202). Sprawozdanie obu komisji i drugie czytanie nowelizacji ustawy odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 21 maja br. o godzinie 13.00.

Jak wielokrotnie pisaliśmy – to I etap ustawy regulującej najniższe wynagrodzenia zasadnicze w ochronie zdrowia, mające obowiązywać na 2021 r., i będące przedmiotem uzgodnień i wielomiesięcznej pracy w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia oraz podpisanego Porozumienia z dnia 17 marca br. przez stronę społeczną i rządową, oprócz Forum Związków Zawodowych: patrz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które zgłosiło zdanie odrębne. OPZZ popiera przedłożenie rządowe w wersji zawartej w druku nr 1202, jest to bowiem pierwszy krok do systemowych zmian płacowych, o których rozmawiamy równolegle w ramach Zespołu Trójstronnego. Wielokrotnie także przypominaliśmy, by w debacie publicznej nie mówić o ,,podwyżkach” – ustawa nie reguluje podwyżek, ale ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla poszczególnych grup zawodowych.

W czasie prac komisji, reprezentujący stronę rządową wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że regulacja zmierza do tego, aby od 1 lipca 2021 r. płacić każdej osobie wykonującej zatrudnione w ochronie zdrowia nie mniej niż wynosi zasadnicze wynagrodzenie określone w nowelizacji ustawy. Koszt ustawy dla osób pracujących na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia to około 3,7 mld zł w 2021 r., a około 380 mln zł to koszt podniesienia tych wynagrodzeń dla pozostałego personelu, dla którego pensje finansowane są bezpośrednio z budżetu państwa (m.in. lekarze rezydenci, stażyści i pracownicy innych jednostek budżetowych, np. pracownicy inspekcji sanitarnej). Najniższe wynagrodzenia ustalane będą zgodnie z poniższą tabelą współczynników pracy.

Tabela nowych współczynników pracy dla poszczególnych grup zawodowych:

Lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik pracy

1

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1,31

2

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1,2

3

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

1,06

4

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

0,81

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

1,06

6

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0,81

7

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,06

8

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa

0,81

9

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,73

10

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia

0,73

11

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10

0,59


Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1202) – projekt ustawy druk 1202

Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw będzie rozpatrywane na sali plenarnej Sejmu w dniu 21 maja 2021 r. – początek godzina 13.00.

(rg)