Nowa tabela najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, mająca obowiązywać od 1 lipca 2022 r. jest integralną częścią podpisanego Stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 5 listopada 2021 r. Jako załącznik do ustawy, została uzgodniona przez strony zespołu: pracowników, pracodawców oraz rządową i będzie częścią, w formie załącznika, nowelizacji ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Porządkowanie grup zawodowych

Zmiany nowelizowanej Tabeli dokonują porządkowania w obrębie grup zawodowych.
Przeszeregowano i uporządkowano grupy zawodowe według wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku, co sprawi, że porównywalne wykształceniem zawody będą miały porównywalne współczynniki pracy. Jest to także zgodne z obowiązującymi wymogami kształcenia zawodowego w ochronie zdrowia. Wobec pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny dokonano szczegółowego podziału w zależności od wymaganego wykształcenia, co wcześniej nie miało miejsca. Także przeszeregowanie nastąpiło w obrębie grup pielęgniarek i położnych, m.in. uwzględniono postulowaną przez to środowisko zawodowe zmianę przekwalifikowania tych ze średnim wykształceniem do grupy wyższej. W tabeli wprost wyodrębniono grupę zawodową ratowników medycznych czy psychologów, co od początku było postulatem OPZZ.

Jakie będą wzrosty płac?

W każdej grupie zawodowej od 1 lipca 2022 r. nastąpi znaczne podwyższenie współczynników pracy wyszczególnionych w załączniku znowelizowanej ustawy. To konkretne pieniądze. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że przyszłoroczne wzrosty płac to koszt rzędu około 6,5 mld zł. Przykładowo, dla lekarzy będzie to średnio około 1,8 tys. zł więcej miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego, dla pielęgniarek – średnio 1,5 tys. zł więcej, a dla fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych czy psychologów – około 1,4 tys. zł więcej. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników ochrony zdrowia od lipca 2022 r. będzie wynosić około 3,5 tys. zł.

Porównanie obowiązującej i nowej tabeli płac w ochronie zdrowia

OBOWIĄZUJĄCA TABELA PŁAC
uwzględniająca grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku i współczynników pracy

poz. 1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny                                                                                                                                                                                współczynnik pracy - 1,31

poz. 2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny
                                                                                                                                                           współczynnik pracy - 1,2

poz. 3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji                                                                                         współczynnik pracy - 1,06

poz. 4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta                                                                                       współczynnik pracy – 0,81

poz. 5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji                                                                                           współczynnik pracy – 1,06

poz. 6. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji                                                                                                                                                     współczynnik pracy - 0,81

poz. 7. Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia    współczynnik pracy - 1,06

poz. 8. Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa                                                                                                                                      współczynnik pracy - 0,81

poz. 9. Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia                                                                                                         współczynnik pracy - 0,73

poz. 10. Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia                współczynnik pracy - 0,73

poz. 11. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10 
                                                                                                                                                           współczynnik pracy - 0,59


NOWA TABELA PŁAC
uwzględniająca grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku i współczynników pracy
na dzień 1 lipca 2022 roku

poz. 1. Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją                                                                                                  współczynnik pracy- 1,45

poz. 2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3, 4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia                                                                                                         współczynnik pracy - 1,29

poz. 3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji                                                                                         współczynnik pracy - 1,19

poz. 4. Lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta                                                                                         współczynnik pracy - 0,95

poz. 5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1 - 4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją                                                                                                                                                    współczynnik pracy - 1,02

poz. 6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1 - 5 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia   współczynnik pracy – 0,94

poz. 7. Opiekun medyczny, technik elektroradiologii albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 1- 6 wymagający średniego wykształcenia                                                                                                               współczynnik pracy – 0,86

poz. 8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym                                                                                                                                                                                 współczynnik pracy - 1

poz. 9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim                                                                                                                                                                                 współczynnik pracy – 0,78

poz. 10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego                                                                                                                                                        współczynnik pracy – 0,65

Informacja OPZZ - Nowa Tabela płac w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022 r.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ