Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS obradował zdalnie 15 listopada br., wznawiając dyskusję o systemowych problemach sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii. Zaczęliśmy od analizy bezpieczeństwa pracy pracowników ochrony zdrowia oraz nowych zasad wypłaty tzw. dodatków covidowych.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czas na nowe wytyczne bhp dla pracowników ochrony zdrowia
Temat związany z koniecznością opracowania krajowych rekomendacji, co do zabezpieczenia pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii jest kontynuowany w zespole od kilku tygodni. Pomimo niemal dwuletniego trwania pandemii, wciąż brak jest specyficznych ram prawnych dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników, w zależności od czasu i rodzaju wykonywanej pracy, ale przede wszystkim ich ochrony przed SARS-CoV-2 w zależności od poziomu narażenia. Brakuje powszechności stosowania analizy ryzyka w związku z narażeniem na wirus w miejscu pracy, a co za tym idzie – stosowania środków profilaktyki pierwotnej wśród pracowników służby zdrowia. Doraźny zespół zajął się opracowaniem wytycznych dla podmiotów leczniczych w tym obszarze, powołując zespół roboczy z udziałem ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Ekspertem OPZZ w zespole roboczym ds. bhp jest Wiesław Holik, wiceprzewodniczący Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Obecnie trwają prace nad dokumentem końcowym. Jako OPZZ wskazaliśmy za istotne rozszerzenie zakresu stosowania wytycznych także wobec pracowników firm współpracujących z sektorem ochrony zdrowia czy pracowników tzw. niemedycznych. Kluczowym jest ponadto określenie czasu stosowania środków ochrony indywidualnej w zależności od poziomu narażenia pracownika na czynnik biologiczny oraz włączenie w proces wdrażania przepisów jak najszersze grono osób odpowiedzialnych za warunki pracy i bhp w podmiotach leczniczych. Kolejne posiedzenie zespołu powinno przynieść finał prac nad końcowym dokumentem.

Dodatki covidowe: nowe zasady rozliczania
Znowelizowane zasady przyznawania i wypłat tzw. dodatków covidowych dla pracowników ochrony zdrowia zostały ogłoszone w poleceniu Ministra Zdrowia, obowiązującym od 1 listopada br. Istotna zmianą jest ta, iż dodatkowe wynagrodzenie covidowe będzie przysługiwało za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nie będą więc możliwe sytuacje, jak jeszcze na wiosnę tego roku, gdy do dodatków covidowych w pełnej wysokości za cały miesiąc pracy zgłaszani byli pracownicy, którzy przy pacjentach covidowych przepracowali kilka godzin w ciągu miesiąca. Nowe zasady będą obowiązywać na oddziałach placówek medycznych, które zapewniają łóżka dla pacjentów z COVID - 19 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego). Skonkretyzowano także czas na wprowadzanie korekt do informacji o liczbie personelu kwalifikującego się do otrzymania dodatku i wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatku.

Najważniejsze dla nas, pracowników jest jednak to, kto otrzymuje dodatek i w jakiej wysokości.
Ma on wynosić, jak dotychczas ma wynosić 100 proc. wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, ale należnego za każdą godzinę pracy. Dodatek będzie dotyczył jednak wyłącznie osób: 1) wykonujących zawód medyczny; 2) uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz 3) pracujących na oddziałach tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego. OPZZ, wraz z pozostałym członkami zespołu jednogłośnie zaapelowało, by dodatkami covidowymi objęci byli także pracownicy działalności podstawowej inni niż wykonujący zawód medyczny, pracujący w podmiotach leczniczych. To także przypomnienie wspólnego ustalenia podjętego przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia na początku listopada br. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podtrzymało deklarację o niezmienności i utrzymaniu dotychczasowych zasad wypłaty dodatku covidowego dla pracowników tzw. niemedycznych. Trwają prace nad aktualizacją nowego polecenia ministra – dokument ukaże się w najbliższych dniach.

Podczas posiedzenia poruszono także zagadnienia finansowania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia hospitalizowanych pacjentów, chorujących na Covid – 19 oraz przyjęto uzgodnienie o pilnym rozpatrzeniu informacji Ministra Zdrowia wykonania pilotażu sieci onkologicznej, w tle projektowanej regulacji o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 29 listopada br.

OPZZ reprezentują w jego pracach członkowie: Urszula Michalska i Renata Górna.