Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS podjął kolejne tematy związane z pandemią i jej skutkami dla pacjentów, pracowników i systemu ochrony zdrowia. Na ostatnim posiedzeniu omówiliśmy przygotowania do czwartej fali pandemii, bezpieczeństwo pracy w szpitalach i stan udzielania teleporad.
To także tematy zgłaszane przez OPZZ do harmonogramu prac zespołu.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Przedstawiciele Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia przedstawili wstępną informację na temat przygotowania państwa do czwartej fali pandemii Covid – 19. Wskazano, że sytuacja epidemiologiczna w kraju jest na bieżąco monitorowana, a wojewodowie – we współpracy z oddziałami wojewódzkimi NFZ opracowali plany reorganizacji opieki szpitalnej dla swoich regionów. Opieka szpitalna będzie zapewniona na kilku poziomach: poprzez organizację tzw. ,,łóżek buforowych” (dla pacjentów z podejrzeniem wirusem Sars – Cov – 2), przez szpitale tymczasowe oraz te, które zostaną wytypowane przez wojewodów do zabezpieczenia określonej liczby łóżek czy respiratorów. Wiceminister wskazał, że gdyby zajętość łóżek przekroczyła 70 proc., wówczas, celem zwiększenia bazy szpitalnej w każdym województwie, przygotowywane będą tzw. 28 łóżkowe dodatkowe moduły w szpitalach tymczasowych. Planowana obecnie wielkość bazy łóżkowej przygotowanej na ,,czwartą falę”, na koniec sierpnia wynosiła ok. 6 tys. łóżek (stan zajętości ok. 7 proc), w tym niemal 700 łóżek tzw. respiratorowych (zajętość obecnie na poziomie 13 proc.).Inne działania resortu zdrowia skupiają się wokół rozbudowy potencjału laboratoriów diagnostycznych dla szybszej i większej dostępności do wykonywania testów (obecnie działa 320 laboratoriów i około 500 mobilnych punktów pobrań tzw. drive thru).

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19 to istotny temat zgłoszony przez stronę związkową, członków zespołu. Ostatnie miesiące pokazały, że koniecznością stało się podjęcie dyskusji o bezpiecznym zabezpieczeniu pracowników ochrony zdrowia w środki ochrony indywidualnej (maski, kombinezony, rękawice ochronne) poprzez określenie czasu ich użytkowania, jak i doprecyzowania badań medycyny pracy pod kątem kwalifikowania pracowników ochrony zdrowia do pracy w takich warunkach. Okazuje się, że narastającym problemem, zwłaszcza po pierwszej czy drugiej fali są zasłabnięcia czy omdlenia pracowników, z uwagi np. na niedostosowanie tych ŚOI (środków ochrony indywidualnej) do indywidualnych parametrów pracownika (warunki termiczne związane z pracą, czas pracy). Przez wiele miesięcy obowiązywały w tym względzie ogólne wytyczne opracowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, ale nie zawsze w praktyce były respektowane zwłaszcza przez pracodawców. Podczas posiedzenia, dyskusja z udziałem ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Agencji Oceny Technologii Medycznych potwierdziła potrzebę opracowania pilnych wytycznych dla pracowników i pracodawców odnośnie bezpieczeństwa pracy dla pracowników podmiotów leczniczych. Uzgodniliśmy powołanie interdyscyplinarnego Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia z udziałem naukowców i strony społecznej, który by zajął się tymi kwestiami i opracował taki dokument.

Omówiliśmy także stan funkcjonowania telemedycyny w trakcie pandemii w czasie. Członkowie zespołu jednogłośnie się zgodzili, że pojęcie działań mających na celu zapobieżenie nadużywaniu teleporad w systemie ochrony zdrowia to kierunkowo właściwe rozwiązanie, ważne jest jednak, by nie odebrać pacjentom prawa do decyzji, w jakie formie chcieliby wizyty – stacjonarnej czy teleporady. Obecnie konsultowany standard teleporady ma doprecyzować sytuacje, kiedy udzielenie teleporady nie jest możliwe (pierwsza porada pacjenta rozpoczynającego leczenie w danym podmiocie, choroba przewlekła w przebiegu, której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, podejrzenie, zdiagnozowanie lub leczenie choroby nowotworowej czy w przypadku dzieci do 6 roku życia.).

W posiedzeniu OPZZ reprezentowała członek zespołu Renata Górna.