Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia to gremium negocjacyjne pracujące od 2 miesięcy nad systemową regulacją płac w ochronie zdrowia. Posiedzenie, pod przewodnictwem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, które odbyło się w dniu 30 marca br., poświęcono m.in.: podsumowaniu dotychczasowych prac zespołu, dyskusji o nakładach na ochronę zdrowia w kolejnych latach i omówieniu trybu wdrażania wzrostu minimalnych wynagrodzeń zasadniczych w 2021 roku.

Strona rządowa przedstawiła materiał roboczy zawierający przygotowaną w Ministerstwie Zdrowia propozycję nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – uwzględniającą ustalenia stron rządowej i społecznej z 17 marca 2021 r.  To bardzo ważny krok otwarcia na dalsze prace w tym obszarze w kolejnych latach.

Dyskusja o bieżącym roku dotyczyła trybu i sposobu wdrożenia nowelizacji ustawy mającej obowiązywać od 1 lipca br. oraz określenia mechanizmu gwarancji finansowych dla pracodawców. Przewodnicząca Urszula Michalska, członek zespołu z ramienia OPZZ, wskazała za zasadne kontynuowanie prac, zarówno nad projektem ustawy mającej obowiązywać w roku bieżącym, jak i nad kolejnymi latami. Przyszłe regulacje płacowe powinny w większym niż obecnie zakresie odzwierciedlać oczekiwania płacowe wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia, co OPZZ podkreśla od początku prac. Dla OPZZ ważne jest także, jak najbardziej możliwe zbliżenie stanowisk stron odnośnie określenia ścieżki dojścia do określonej wartości PKB do roku 2027, uwzględniającej środki na płace. Obecne postulaty środowiska lekarskiego w tej kwestii (6,7 proc. PKB od przyszłego roku) na tym etapie rozmów są nierealne i stawiają pod znakiem zapytania dalsze uzgodnienia. Nadal negatywne stanowisko wobec 2 miesięcznych ustaleń zespołu podtrzymuje Forum Związków Zawodowych i środowisko lekarskie.

Teraz najważniejszym krokiem jest ostateczne uzgodnienie treści projektu nowelizacji ustawy, przed skierowaniem jej do parlamentu. Kolejne posiedzenie zespołu, zaplanowane na 9 kwietnia br., poświęcone będzie omówieniu uwag zgłoszonych przez strony reprezentowane w Trójstronnym Zespole, w trybie 7 dniowych konsultacji roboczych w ramach zespołu.

OPZZ reprezentowali podczas posiedzenia: członkowie (Urszula Michalska, Tomasz Dybek) i eksperci reprezentujący środowiska zawodowe ratowników medycznych, psychologów i pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych. 

(rg)