5 października 2018 r. w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, odbyło się spotkanie członków Komisji Europejskiej z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz instytutów naukowych. OPZZ reprezentowane było przez Renatę Górną, Katarzynę Pietrzak, Bogdana Grzybowskiego oraz Dorotę Obidniak (ZNP). Spotkanie było związane z przygotowaniami przyszłorocznych rekomendacji dla Polski oraz sprawozdania krajowego w procesie Semestru Europejskiego. Podczas spotkania rozmawiano o rynku pracy, kwestiach społecznych i edukacji.

• Wizja polskiego rynku pracy - imigracja kontra aktywizacja? Co jest naprawdę potrzebne i pożądane? Pierwszy, drugi lub połączenie obu?

• Migracja - pod względem skali, trendów i perspektyw obejmujących zarówno migrację z Polski do innych państw członkowskich UE, jak i imigrację do Polski oraz działania na rzecz integracji migrantów na polskim rynku pracy. Przygotowanie ukierunkowanej strategii migracji.

• Reformy systemu emerytalnego - ostateczny model polskiego systemu emerytalnego, w tym prywatne plany oszczędnościowe - pod względem struktury, wkładów, OFE (zasoby) przyszłości pod względem planów całkowitego zniesienia filaru 1b.

• Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym - elastyczne formy zatrudnienia, zatrudnianie grup szczególnie wrażliwych, w szczególności kobiet, starszych pracowników, pracowników niepełnosprawnych, pracowników o niskich kwalifikacjach i opieki nad dziećmi, zwłaszcza w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat w formalnej opiece nad dziećmi.

• Sytuacja osób niepełnosprawnych i opiekunów.

• Sytuacja zgłoszonej samodzielnie niezaspokojonej potrzeby opieki medycznej.

• Poziom podstawowych umiejętności osób starszych i ich szans na zatrudnienie. Kluczowe bariery dla szerszego wykorzystania kształcenia dorosłych. Odpowiednie inicjatywy polityczne w tej dziedzinie.

• Obserwowane i oczekiwane efekty stopniowego wycofywania gimnazjów.

• Kształcenie zawodowe - kluczowe wyzwania, w tym kwestie związane z rynkiem pracy.

B.G.