Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się w dniu 20 maja 2019 br., poświecono zagadnieniom płacowym i finansom w ochronie zdrowia.

W obradach, oprócz stałych członków strony pracowników i pracodawców, uczestniczył osobiście Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wraz z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną oraz licznym gronem doradców resortowych i branżowych.                         OPZZ reprezentowali: członkowie Zespołu (Urszula Michalska – przewodnicząca Rady Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” i Tomasz Dybek – przewodniczący OZZ Pracowników Fizjoterapii) oraz eksperci (Renata Górna – radca OPZZ, Sławomir Makowski – przewodniczący ZZ Psychologów i Dorota Maksymiuk – wiceprzewodnicząca Federacji ZZPOZ i PS).

Trójstronny Zespół nie spotykał się od 2 miesięcy (ostatnio 18 marca br.), stąd OPZZ złożył wniosek o pilne jego zwołanie, zwłaszcza w kontekście narastających oczekiwań płacowych różnych grup zawodowych, ale i konieczność kontynuacji dyskusji odnośnie podwyższenia kwoty bazowej, od której ustalane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Minister Zdrowia jednoznacznie zadeklarował realizację postulatu odmrożenia kwoty bazowej z ustawy ,,podwyżkowej” wynoszącej obecnie 3,9 tys. zł brutto 4,1 tys. zł – 4,2 tys. zł.
To postulat OPZZ zgłaszany od początku prac nad ustawą – bowiem iloczyn kwoty bazowej i współczynnika pracy decyduje o wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Minister wskazał także, że ,,odmrożenie” kwoty bazowej o 300 zł spowodowałoby skutek w wymiarze rocznym dla budżetu NFZ w 2019 r. o 100 mln zł i o kolejne 100 mln zł w 2020 r., oraz, że w zależności od grupy zaszeregowania pracownicy dostaliby od 130 do 320 zł brutto. Zmiana ustawowa będzie przygotowana niezwłocznie i przekazana do konsultacji społecznych, aby jej wejście w życie skutkowało wzrostem wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r.              W dyskusji strona społeczna wskazywała także na zasadność regulowania mechanizmów płacowych dla pracowników ochrony zdrowia w sposób jednolity, sprawiedliwy i racjonalny (tj. bez podziału na grupy zawodowe dla których są pieniądze ,,znaczone”). Omawiano także aktualną sytuację protestu grup zawodowych, w tym szczególnie fizjoterapeutów, oraz ich postulaty płacowe.

Istotną była optymistyczna informacja przekazana przez Prezesa NFZ dotycząca zwiększenia nakładów na świadczenia zdrowotne w najbliższej przyszłości, a będąca wynikiem zmiany planu finansowego NFZ na 2019 rok. Prezes poinformował o znaczącym wzroście środków - ponad 4 mld zł – które trafią do budżetu funduszu z dodatkowych przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne jak i wpływów z jednorazowej, trzynastej wypłaty emerytur. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na wzrost wartości punktowej większości świadczeń zdrowotnych (średnio o około 2%), z preferencją wyceny niektórych rodzajów świadczeń takich jak np. psychiatra, opieka długoterminowa, rehabilitacja, leczenie sanatoryjne i uzdrowiskowe. To ważne deklaracje, także zgodne z oczekiwaniami OPZZ, by wzmacniać sukcesywnie wycenę tych zakresów świadczeń, które do tej pory były zaniedbywane. Przypomniano także, że od marca br. nastąpił wzrost wyceny świadczeń w oddziałach wewnętrznych i chirurgicznych, a także procedury pediatryczne zostały wyżej wycenione i te środki dodatkowe sukcesywnie trafiają do placówek medycznych.

Innymi tematami poruszanymi na posiedzeniu było omówienie możliwości lepszej organizacji i finansowania izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szpitali w celu lepszego wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych. Polska Federacja Szpitali nawiązała do dobrych praktyk istniejących w wielu krajach w zakresie Szpitalnych Centrów Pomocy Doraźnej i reform finansowania i organizacji nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Podkreślano skuteczność kampanii edukacyjnych skierowanych do pacjentów odnośnie korzystania ze szpitalnych oddziałów ratunkowych czy izb przyjęć.

Omówiono także propozycję nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty opracowaną przez Zespół powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Projekt nowelizacji ustawy obejmujący kompleksową reformę podyplomowego i prawa pracy jest wdrożeniem dotychczasowej realizacji Porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Porozumieniem rezydentów z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z lutego 2018 r. Obejmuje takie zagadnienia jak m.in. zmiany w kształceniu podyplomowym lekarzy, czas pracy w tym dyżury medyczne i wynagrodzenia. Minister poinformował, że większość zagadnień zawartych w nowelizacji ustawy w wersji zaproponowanej przez Zespół jest zbieżnych z kierunkiem prac nowelizacji przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia, choć wątpliwości wzbudzają elementy dotyczące niektórych zagadnień prawa pracy i wynagrodzeń. Projekt będzie przedmiotem szerszych konsultacji społecznych, nie tylko ze środowiskiem lekarzy rezydentów.

Na zakończenie omówiono sytuację płacową pracowników zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia i jednostkach organizacyjnych struktury NFZ. Prezes NFZ Andrzej Jacyna poinformował, że dzięki zmianie planu finansowego NFZ planuje się przekazać dodatkowe 6,9 mln zł na wynagrodzenia dla pracowników w NFZ, którzy od ponad 10 lat nie otrzymali podwyżek płac. W perspektywie długofalowej doprowadziło to do trendu rezygnacji z pracy w NFZ wykwalifikowanej kadry.

Ustalono, że kolejne spotkanie Trójstronnego Zespołu, także z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego odbędzie się 17 czerwca br. Wśród tematów znajdą się również te postulowane przez OPZZ, a dotyczące kontynuacji problematyki zadłużenia szpitali, oceny wdrażania sieci szpitali, informacji o realizacji ustawy o zdrowiu publicznym, a także problematyki Domów Pomocy Społecznej i sytuacji pracowniczej oraz zatrudnienia personelu medycznego w tych placówkach.

oprac. RG