Ocena systemu ochrony zdrowia i jego poszczególnych obszarów, po roku trwania pandemii – to zakres prac trzech marcowych posiedzeń doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Wnioski w tej analizy zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. 

Omówiono dotychczas problematykę: ratownictwa medycznego, inspekcji sanitarnej, przemysłu farmaceutycznego i polityki lekowej państwa, pomocy społecznej i lecznictwa uzdrowiskowego. Każdy z tych obszarów ma swoją specyfikę wymagającą odrębnego potraktowania i zróżnicowanej interwencji państwa.

Obie służby – inspekcja sanitarna i ratownictwo medyczne zostały wystawione na szczególną próbę w czasie pandemii. Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego zostało ocenione w ostatnim czasie bardzo surowo przez Najwyższą Izbę Kontroli. OPZZ wskazało na szereg problemów jak: braki kadrowe, zwłaszcza lekarzy medycyny ratunkowej, trudne warunki pracy, niesatysfakcjonujące wynagrodzenia, zła organizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych, nieuzasadnione różnicowanie w przyznawaniu dodatków covidowych, obciążenia sor-ów pacjentami, długi czas oczekiwania na karetki. OPZZ wskazał za konieczne dokonanie analizy wniosków NIK na temat funkcjonowania tego sektora.

Państwowa Inspekcja Sanitarna została mocno obciążona zadaniami związanymi z walką z pandemia. Najważniejsze wyzwania dotyczą m.in. organizacji funkcjonowania laboratoriów wykrywających wirusa Sars- Cov-2, informatyzacji inspekcji, braków kadrowych, wynagrodzeń i innych świadczeń covidowych, problemów organizacyjnych stacji sanitarno- epidemiologicznych, niespójności działania wszystkich służb np. z policją. Związkowcy po raz kolejny zaapelowali o wprowadzenie tzw. pełnej pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej – merytorycznej, organizacyjnej i finansowej, dla skuteczniejszego działania tej służby. 

Zagrożenia dla krajowego przemysłu farmaceutycznego w czasie pandemii, dodatkowe usługi prozdrowotne w aptece odciążające system opieki zdrowotnej oraz dostępność pacjentów do leków w tym refundowanych – to tematy szczególnie istotne dla pacjentów pod względem ich bezpieczeństwa zdrowotnego i zaopatrzenia w leki. Analizowaliśmy, jak pandemia zmieniła rynek apteczny w Polsce oraz jak jest realizowana Polityka Lekowa Państwa. 

Dyskutowaliśmy także nad stanem pomocy społecznej w Polsce, zwracając szczególną uwagę na: realizację świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej, problemy pracownicze i finansowanie systemu, wypłacanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla zatrudnionych przy pacjentach covidowych. Niezmiennym jest postulat OPZZ, co do zmian systemowych wobec personelu medycznego zatrudnianego w domach pomocy społecznej, OPZZ przypomniało nierozwiązane przez okres pandemii problemy zarówno pracownicze (płace, warunki pracy, zatrudnianie), jak i te dotyczące bezpieczeństwa pensjonariuszy oraz zabezpieczenia opieki długoterminowej.

W obszarze lecznictwa uzdrowiskowego OPZZ niezmiennie postuluje o powszechne wprowadzenie rehabilitacji pocovidowej w uzdrowiskach – w tej sprawie pojawiło się zielone światło poprzez deklarację ogłoszenia w niedługim czasie przez Ministra Zdrowia programu tej formy leczenia pacjentów. Podkreśliliśmy konieczność normalizacji skierowań pacjentów i kuracjuszy kierowanych na leczenie uzdrowiskowe oraz ich aktualizację do obecnych warunków pandemicznych. Członkowie zespołu przyjęli wniosek OPZZ o korektę zapisów projektu ,,Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” w części odnoszącej się do problematyki uzdrowiskowej poprzez wskazanie Ministra Zdrowia jako instytucji odpowiedzialnej za zakres wsparcia lecznictwa uzdrowiskowego w uzdrowiskach.

Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS jednoznacznie zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o rozszerzenie zakresu podmiotowego grup zawodowych pominiętych z przyznawaniu tzw. ,,dodatków covidowych”, wypłacanych zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19. Analiza nieprawidłowości i niesprawiedliwości w ich wypłacaniu wymaga takiej interwencji.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 kwietnia br.

W posiedzeniach OPZZ reprezentowali członkowie doraźnego zespołu: Urszula Michalska i Renata Górna oraz eksperci związkowi Federacji ZZPOZ i PS z ratownictwa medycznego, pomocy społecznej, inspekcji sanitarnej.

(rg)