W dniu 23 grudnia 2019 r. został skierowany do konsultacji do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt dotyczy propozycji rozwiązań na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością. Autorami projektu są posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. W dniu 20 stycznia 2020 r. OPZZ wydało następującą opinię do projektu:

   

""Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opiniując przedłożony projekt zwraca uwagę na fakt, że przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością będących rencistami są złożone i wieloaspektowe. Zauważamy, że w projekcie nie przedstawiono szerszego kontekstu problemu i nie poruszono kwestii potrzeby kompleksowych zmian w systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Chcemy podkreślić, że bariery związane z niską aktywnością zawodową osób z niepełnosprawnością leżące po stronie pracodawców nie powinny być ignorowane. W innym wypadku projektując działania na rzecz rozwiązania problemu w istotnym stopniu obniży się ich efektywność.

Do przyczyn ograniczających gotowość pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością należą przede wszystkim: dodatkowe wymagania dotyczące przystosowania obiektów i zapewnienia opieki medycznej, konieczność przystosowania stanowisk pracy oraz obawa przed niższą mobilnością i produktywnością osób z niepełnosprawnością. W związku z powyższym pracodawcy w  Polsce nie mają wystarczającej motywacji do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością i większość z nich woli wpłacać obligatoryjne składki na PFRON z tytułu niezatrudniania wymaganej przez prawo kwoty pracowników z niepełnosprawnością. Na przeszkody w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, leżące po stronie pracodawcy zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie z 2019 r. o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami przez pracodawców publicznych. NIK wskazuje, że konieczne jest przede wszystkim wyeliminowanie w budynkach użytkowanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe osoby prawne barier architektonicznych. Wiele obiektów poddanych kontroli nie było wolnych od barier, rozwiązań lub niedogodności ograniczających lub wręcz uniemożliwiających korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością. Kolejnymi problemami był brak aktywności w nawiązaniu współpracy ze środowiskami skupiającymi poszukujące pracy osoby z niepełnosprawnością, a także rzadkie korzystanie z możliwości ich zatrudnienia za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, w tym w ramach prowadzonych staży. W ocenie OPZZ należy dokonać analizy powyższych rekomendacji i zaproponować rozwiązania systemowe zwiększające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Zwracamy również uwagę na fakt, że nadal nie dokonano reformy funkcjonującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Istotnym problemem jest jego zawiłość. System orzecznictwa o niepełnosprawności cechuje dualizm – podział na orzekanie dla celów rentowych i pozarentowych. Dodatkowo w ramach orzecznictwa dla celów rentowych funkcjonują cztery podsystemy ustalające uprawnienia do świadczeń rentowych (w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej). Przepisy dotyczące poszczególnych systemów orzecznictwa rozproszone w wielu aktach prawnych i nie są dla osób z niepełnosprawnością przejrzyste. Dostrzegamy w związku z tym potrzebę ujednolicenia systemu orzecznictwa. Zmiany wymaga również podejście do niepełnosprawności. Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, system orzeczniczy powinien skupiać się na potencjale osoby z niepełnosprawnością, a nie na jej dysfunkcjach"".