16 marca 2020 r. do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) został skierowany do konsultacji rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 6 kwietnia 2020 r. OPZZ wydało opinię o następującej treści:

"Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat postuluje wprowadzenie systemowych rozwiązań poprawiających sytuację materialną emerytów i rencistów. Niestety, przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy, chociaż podejmuje próbę złagodzenia problemów finansowych osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalne i rentowe, po raz kolejny ma charakter incydentalny i w perspektywie długofalowej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Zdaniem OPZZ należy rozważyć wdrożenie następujących mechanizmów o charakterze systemowym, które efektywnie mogłyby rozwiązać problem niskich świadczeń emerytalnych i rentowych. Są nimi m.in.:

  • coroczna waloryzacja minimalnej emerytury i renty wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym, powiększonym o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym;
  • wyznaczanie wysokości minimalnej emerytury na poziomie nie niższym, niż minimum socjalne dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich. Przypominamy, że wysokość minimalnej emerytury w 2020 r. została ustanowiona na poziomie 1200 zł brutto, choć jako OPZZ zwracaliśmy uwagę na fakt, że świadczenie to powinno wynosić nie mniej niż wynosiło minimum socjalne w II kwartale 2019 r., czyli 1410 zł brutto.
  • powiązanie minimalnej emerytury z minimalnym wynagrodzeniem, by corocznie minimalna emerytura była zwiększana do poziomu 70% płacy minimalnej. OPZZ przypomina, że od 17 lat zmniejsza się relacja minimalnej emerytury do minimalnego wynagrodzenia: w 2002 r. minimalna emerytura stanowiła 70,1% minimalnego wynagrodzenia, natomiast w 2019 r. wynosiła zaledwie 48%.

OPZZ negatywnie ocenia źródło finansowania kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, którego koszt wyniesie ok. 10,7 mld zł. Ustawa przewiduje, że świadczenie to zostanie wypłacone ze środków Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa. Dodatkowo ustawa o Funduszu Solidarnościowym przewiduje możliwość zaciągnięcia przez Fundusz nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy w celu sfinansowania świadczeń objętych ustawą.

Nie ma naszej zgody na nieuzasadnione wykorzystywanie funduszy celowych, zwłaszcza Funduszu Pracy, na realizację zadań niezwiązanych z celami jego powołania. Stoimy na stanowisku, że środki Funduszu powinny być przeznaczane na finansowanie instrumentów i usług rynku pracy służących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Reasumując, OPZZ po raz kolejny apeluje do strony rządowej o merytoryczną dyskusję o systemowych rozwiązaniach kwestii świadczeń emerytalno – rentowych, trwale poprawiających sytuację materialną tej grupy społecznej".

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ