W dniu 11 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg skierowała do zaopiniowania do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

W dniu 30 grudnia 2019 r. OPZZ skierowało do Ministerstwa opinię o poniższej treści:

""Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, opiniując projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wprowadzającym coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, pozytywnie odnosi się do podjętej próby złagodzenia problemów finansowych osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalno-rentowe. OPZZ zwraca jednak uwagę na inne mechanizmy, które efektywnie mogłyby rozwiązać problem niskich świadczeń emerytalno-rentowych. W naszej opinii należy rozważyć wdrożenie:

1. Powiązania minimalnej emerytury z minimalnym wynagrodzeniem. OPZZ zwraca uwagę na fakt, że od 17 lat zmniejsza się relacja minimalnej emerytury do minimalnego wynagrodzenia. W 2002 r. minimalna emerytura stanowiła 70,1% minimalnego wynagrodzenia, natomiast w 2019 r. wynosi zaledwie 48%. Oznacza to, że emeryci nie odnoszą należytych korzyści ze wzrostu dochodu narodowego.W związku ztym proponujemy, aby w każdym roku minimalne emerytura była zwiększana do poziomu 70% płacy minimalnej.

2. Waloryzowania minimalnej emerytury wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym, powiększonym o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Podniesienia kwoty wolnej od podatku do wysokości dwunastokrotności emerytury minimalnej.

Zwracamy również uwagę, że projekt nie zawiera systemowego rozwiązania problemu zbyt niskich świadczeń.

Niezależnie od opinii OPZZ dotyczącej ww. projektu stoimy na stanowisku, że rozszerzenia wymaga wsparcie finansowe instrumentów instytucjonalno-usługowych w zakresie polityki senioralnej. Utworzone w ubiegłych latach programy skierowane do seniorów: ”Opieka 75+”, „Senior+” czy „ASOS” nadal pozostają na niskim poziomie finansowania. W przyszłym roku rząd przeznaczy na nie łącznie 177 mln, podczas gdy realizacja tzw. „13 emerytury” pochłonie ponad 11 mld zł. Program „Opieka 75+ dofinansowuje gminne usługi opiekuńcze dla najstarszych seniorów (75+) w mniejszych gminach (poniżej 60 tys. mieszkańców). Na jego realizację rząd przeznaczy w przyszłym roku 57 mln zł, co stanowi kroplę w morzu potrzeb. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w 2018 r. wynika, że 20% gmin nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo że jest to ich obowiązkowe własne zadanie. Tymczasem liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potrzebujących opieki środowiskowej wynosi ok. 2 mln i  systematycznie rośnie. Przy tym potencjał opiekuńczy rodziny ulega zmniejszeniu, bo stają się one mniej liczne. Temu zjawisku towarzyszy także emigracja zarobkowa. W wielu przypadkach usługi opiekuńcze zapewniane przez gminy są jedyną formą wsparcia, na jaką mogą liczyć seniorzy w miejscu zamieszkania. W związku z powyższym w naszej opinii należy wprowadzić rozwiązania w szerszym zakresie wspomagające gminy w zaspokajaniu potrzeb osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

OPZZ negatywnie ocenia źródła finansowania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Tzw. „13 emerytura” w 2020 r. ma zostać sfinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego głównie poprzez zaciągnięcie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 9 mld zł. ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Należy przypomnieć, że fundusz ten został powołany w 1999 r. na ,,czarną godzinę”, w celu zwiększenia bezpieczeństwa wypłacalności świadczeń emerytalnych i przyszłości emerytalnej przyszłym pokoleniom. Tymczasem rząd zamierza sięgnąć po pieniądze z funduszu już teraz. Przedstawiamy również krytyczne stanowisko dotyczące planu wprowadzenia możliwości zaciągnięcia przez Fundusz Solidarnościowy nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy w celu sfinansowania tzw. „13 emerytury”. Nie zgadzamy się na nieuzasadnione wykorzystywanie finansów Funduszu Pracy na realizację zadań niezwiązanych z celem jego powołania. Należy pamiętać, że środki tego Funduszu powinny być przeznaczane na finansowanie instrumentów i usług rynku pracy służących realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej"'.


W dniu 11 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg skierowała ponadto do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 

W dniu 30 grudnia 2019 r. OPZZ skierowało do Ministerstwa opinię o poniższej treści:

""Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, opiniując projekt ustawy ozmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, nie kwestionuje zasady waloryzacji kwotowo-procentowej, ale zauważamy, że wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,24% jest wskaźnikiem niewystarczającym.

OPZZ zwraca uwagę na fakt, że od 17 lat zmniejsza się relacja minimalnej emerytury do minimalnego wynagrodzenia. W 2002 r. minimalna emerytura stanowiła 70,1% minimalnego wynagrodzenia, natomiast w 2019 r. wynosi zaledwie 48%. Oznacza to, że emeryci nie odnoszą należytych korzyści ze wzrostu dochodu narodowego. OPZZ stoi na stanowisku, że optymalnym rozwiązaniem będzie waloryzowanie minimalnej emerytury wskaźnikiem waloryzacji, przy czym wskaźnik ten powinien stanowić wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym, powiększonego o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

OPZZ proponuje, aby nowy wzór wyliczania waloryzacji był dodatkowo uzależniony od tempa wzrostu PKB.

Nie możemy przy tym zapominać o jeszcze jednej ścieżce podwyżek dla seniorów, a mianowicie poprzez podniesienie kwoty wolnej od podatku"".


KD