28 maja 2020 r. odbyło się wideoposiedzenie Rady Rynku Pracy, w którym ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wziął udział Sebastian Koćwin, Wiceprzewodniczący OPZZ oraz Marek Kupiec, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego. Podczas posiedzenia tematami wiodącymi były:

  • Stopa bezrobocia w kwietniu 2020 r. 
  • Sprawozdanie dotyczące wydatkowania środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Sytuacja pracowników agencji pracy tymczasowych w czasie koronakryzysu.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zwrócił się do Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak z informacją o skierowaniu do Ministerstwa wniosku o zobowiązanie wszystkich wojewódzkich urzędów pracy do publikowania na swoich stronach internetowych, w ujęciu miesięcznym, kompletnych informacji dotyczących zwolnień grupowych. Zobligowanie wojewódzkich urzędów pracy do publikowania wskazanych informacji pozwoli OPZZ, oraz innym zainteresowanym podmiotom, na dokonywanie kompleksowej analizy sytuacji na rynku pracy. Poruszył również temat niskiego poziomu zasiłku dla bezrobotnych i potrzeby jego podwyższenia do poziomu przewidzianego Konwencją nr 168 Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli do poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia zwracając uwagę na fakt, że w większości państw członkowskich świadczenie to wynosi w pierwszych miesiącach pobierania świadczenia nie mniej niż 50 proc. wynagrodzenia z okresu poprzedzającego utratę pracy. Świadczenie dla bezrobotnych w Polsce należy do jednego z najniższych w Unii Europejskiej, w której regułą jest powiązanie zasiłku dla bezrobotnych z wynagrodzeniem otrzymywanym przed utratą zatrudnienia.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak odniosła się do powyższej wypowiedzi informując, że zauważa potrzebę publikowania przez wojewódzkie urzędy pracy informacji o zwolnieniach grupowych, w związku z czym zostaną one do tego zobowiązane. Podzieliła również przekonanie o konieczności podniesienia wysokości zasiłku dla bezrobotnych informując, że w rządzie trwają rozmowy na ten temat. W najbliższym czasie możemy spodziewać się podniesienia kwoty świadczenia co najmniej do poziomu 1200 zł.

KD