Trwają prace nad nowelizacją wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia. Posiedzenie Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego omówiło dalszy tryb prac i zaplanowało termin plenarnego posiedzenia zespołu na dzień 17 marca br. Będą to rozmowy rozstrzygające, co dalej z nowelizacją przepisów płacowych. 

Na obecnym etapie prac – na stole negocjacyjnym leży propozycja Ministra Zdrowia. Przypomnijmy ją:

1) przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej,

2) gwarancja, że od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy,

3) dodatkowo od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie ustawowy mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację),

4) mechanizm gwarancyjny obejmie wszystkich pracowników, których wynagrodzenia regulowane były w oparciu o odrębne strumienie finansowania niezależnie od wysokości ich wynagrodzeń (a więc również tych, których wynagrodzenie przekracza znacząco najniższe poziomy wynagrodzeń określonych w ustawie z 8 czerwca 2017 r.),

5) podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., z uwzględnieniem postulatu redukcji nadmiernej dysproporcji pomiędzy współczynnikiem 1,05 a współczynnikami w niższej wysokości,

6) podwyższenie współczynników pracy skorelowane będzie z poziomami wynagrodzeń osiągniętymi w związku z regulacjami opartymi o odrębne strumienie środków finansowych (lekarze posiadający specjalizację, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni)

7) podwyższone współczynniki będą obowiązywać już od lipca 2021 r.

Koszt powyższej propozycji w 2021 r. to 3,6 mld zł (jeśli powyższe rozwiązania wejdą w lipcu br.). Ministerstwo Zdrowia przedstawiło także projekcję współczynników pracy w kolejnych latach przy założeniu nakładów na zdrowie w wysokości wynikającej z ustawy 6 proc. PKB.

OPZZ uważa propozycję resortu zdrowia jako punkt wyjścia do dalszych rozmów, choć wzrost nowych współczynników wynagrodzeń odbiega od naszych, jak i oczekiwań pracowników. Jest to jednak początek prac i propozycja tylko na 2021 rok. Jeśli finał negocjacji zakończy się sukcesem tj. zgodą stron, będziemy dalej pracować nad wskaźnikami wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia na kolejne lata. Należy także jednoznacznie wskazać, że obecna propozycja MZ w niektórych grupach zawodowych zakłada znaczący wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych. Przykładowo, pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny (najniżej w tabeli) zarabiałby średnio o 618 zł więcej, a wzrosty w pozostałych grupach wynosiłyby nawet do 1786 zł.

Na obecnym etapie prac – propozycji rządowej nie przyjmują środowiska lekarskie i pielęgniarskie. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, obowiązywać będzie obecna ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Istnienie obawa, że jeżeli strona społeczna tj. organizacje pracowników i pracodawców nie uzgodnią wspólnego bądź jednolitego stanowiska – strona rządowa wycofa się z dalszych negocjacji. Zdaniem OPZZ byłaby to strata dla wszystkich, najbardziej dla pracowników najmniej zarabiających w ochronie zdrowia. 

(rg)