OPZZ negatywnie ocenił projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia wdrażające Porozumienie z dnia 9 lipca 2018 roku podpisane pomiędzy Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, a środowiskiem pielęgniarek i położnych.

Organizacje branżowe OPZZ, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, reprezentują większość zawodów pracujących w ochronie zdrowia. Nigdy nie kwestionowaliśmy roli zawodu pielęgniarek i położnych w systemie i godziwego ich wynagradzania, jednak zawsze staliśmy na stanowisku, że nie może to dokonywać kosztem dzielenia innych zawodów. Nie bez znaczenia jest fakt, że podpisanie Porozumienia zdarzyło się w czasie, gdy rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia były i są aktualnie prowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Warto przypomnieć, że w 2015 roku, kiedy po raz pierwszy zostało podpisane Porozumienie pomiędzy ówczesnym Ministrem Zdrowia a przedstawicielkami środowisk pielęgniarskich, wdrażane w drodze rozporządzeń zapisy ówczesnego porozumienia – zostały uchwalone z naruszeniem prawa, co najmniej z dwóch względów: 1) dyskryminującego różnicowania pozycji płacowej pracowników ochrony zdrowia, poprzez wskazanie wprost propozycji wzrostu wynagrodzeń wyłącznie dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz 2) niekonstytucyjnych zapisów rozporządzenia dyskryminujących pozostałe organizacje związkowe.

Przedstawione w obecnym kształcie nowelizacje projektów rozporządzeń będące efektem nowej wersji Porozumienia płacowego z dnia 9 lipca 2018 roku – niestety utrwalają złe prawo. Jest ono powielone w kilku zasadniczych obszarach: trybu konsultacji społecznych, zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji, źródeł finansowania i zastrzeżeń konstytucyjnych.

Stąd, z powyższych zasadniczych względów, trudno pozytywnie ocenić przedmiotowe regulacje.

Pełna treść opinia – poniżej

POBIERZ: OPINIA OPZZ


(rg)

[fot: pixabay.com]