OPZZ skierowało do Ministra Zdrowia wniosek o modyfikację zapisów polecenia Ministra Zdrowia odnośnie zasad przyznawania dodatku covidowego dla tzw. ,,pracowników niemedycznych”. Uważamy, że zasady przyznawania dodatkowego świadczenia pieniężnego (dodatku covidowego) powinny być jednakowe, zarówno dla osób wykonujących zawód medyczny, jak i dla pozostałych, innych niż osoby wykonujące zawód medycznych. 

W piśmie do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego wskazaliśmy, że czas pandemii powinien solidaryzować środowisko pracownicze - tymczasem obecnie przyjęte zasady wobec pracowników niemedycznych są przedmiotem rozgoryczenia i konfliktów w zakładach pracy. 

Dodatkowe świadczenie pieniężne (powszechnie zwane dodatkiem covidowym) zostało przedłużone i ogłoszone z mocą obowiązującą od 1 grudnia br., początkowo tylko wobec grupy ,,osób wykonujących zawód medyczny”. Po licznych interwencjach strony społecznej, w tym OPZZ podejmowanych podczas prac doraźnego zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS – Minister Zdrowia wydał decyzję o wypłacie dodatku covidowego dla ,,innych osób niż wykonujące zawód medyczny” (pracowników niemedycznych) -  ale przyjął zasadę, że wobec tej grupy pracujących będzie wypłacane świadczenie jednorazowe w wysokości 5 tys. zł. 

Dla OPZZ nie jest to akceptowalne rozwiązanie - uważamy, że w tym względzie powinno być zachowane równe traktowanie pracowników, zarówno medycznych, jak i niemedycznych. Każda z tych grup zawodowych pracuje w kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, ponosząc tożsame ryzyko zdrowotne w podobnych warunkach pracy. Charakter incydentalności (jednorazowości) dodatku pieniężnego dla osób pozostałych niż wykonujące zawód medyczny nie powinien być automatycznie utrzymany, jak było do tej pory.

Dialog trójstronny w tym temacie jest kontynuowany. 

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ