Włączenie zakładów pracy w akcję szczepień przeciw wirusowi Sars – Cov - 2 na zasadzie dobrowolności jest przedsięwzięciem oczekiwanym w środowiskach pracowniczych. Jednak dla sprawności jego przeprowadzenia powinno być oparte na prostych wytycznych oraz być powszechnie dostępne dla zainteresowanych zakładów pracy – to jeden z fragmentów opinii, jaką OPZZ przesłało do dokumentu: ,,Materiał wyjściowy do dyskusji - szczepienia pracowników zakładów pracy, założenia organizacyjne”.

Przekazując projekt, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego wskazał partnerom społecznym jeden dzień na zgłaszanie uwag.

Jednym z zasadniczych zastrzeżeń zgłoszonych przez OPZZ jest nieuzasadnione założenie zbyt wysokiego progu liczby zatrudnionych powyżej 500 pracowników czyli włączanie do akcji szczepień jedynie zakłady pracy spełniających ten warunek. Jest to niezrozumiałe, tym bardziej, że jak stanowią wytyczne programu, organizacja przeprowadzenia szczepień może się odbywać zarówno na terenie zakładu pracy, jak i za pośrednictwem podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wydaje się, że zwłaszcza ta druga możliwość jest komfortowa dla mniejszych pracodawców. Obniżenie progu liczbowego zatrudnienia zdaniem OPZZ jest istotne dla powodzenia powszechności przystępowania zakładów pracy do szczepień. Podobne głosy płyną ze stron pozostałych partnerów społecznych.

OPZZ zaproponowało propozycje korekty programu. Dotyczą one m.in.

1) poszerzenia grupy uprawnionych do przeprowadzania szczepień o osoby, które kształcą się na piątym lub szóstym roku studiów na kierunku lekarskim albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - grupa ta została wskazana jako uprawniona do kwalifikowania do szczepień, ale dla sprawnej akcji przeprowadzenia szczepień istotne jest, by była także włączona do przeprowadzania szczepień;

2) wskazania, że do obowiązków podmiotu wykonującego działalność leczniczą / punktu szczepień organizującego szczepienie dla zakładu pracy, należy także przekazanie informacji o terminie kolejnego szczepienia - materiał odnosi się wyłącznie do obowiązku wystawiania kart szczepień bądź sporządzenia dokumentacji medycznej;

3) doprecyzowania grupy pracowników w zakładach pracy o pracowników cudzoziemców mających legalne zatrudnienie w Polsce;

4) wprowadzenia możliwości organizowania wspólnych punktów szczepień przez kilku pracodawców (w przypadku mniejszych pracodawców będzie to miało istotne znaczenie);

5) doprecyzowania, za jaki rodzaj dodatkowych kosztów będzie odpowiadał zakład pracy, przy organizacji szczepień na terenie zakładu pracy;

6) określenia czy szczepienia organizowane przez zakład pracy będą się odbywały w czasie pracy pracownika, czy poza godzinami pracy (ma to istotne znaczenie dla ewentualnej konieczności odpracowania czasu pracy poświęconego przez pracownika na szczepienie);

7) doprecyzowania, kto i na jakim poziomie będzie koordynował proces szczepień oraz jak będzie zorganizowana dystrybucja preparatów (szczepionek);

8) rozważenia włączenia w proces szczepień niepracujących członków rodzin pracowników.

Zgodnie z założeniem programu, szczepienia w zakładach pracy mają się rozpocząć od połowy maja br., stąd zapewne niedługo poznamy szczegóły ostatecznych decyzji rządu w tej sprawie. 

(rg)