W dniu 25 lutego 2020 r. do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzający ułatwienie dla osób występujących o ponowne obliczenie podstawy emerytury górniczej.

W dniu 17 marca 2020 r. OPZZ wydało opinię następującej treści:

""Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pozytywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczący wprowadzenia rozwiązań, które zmierzają do przeniesienia z wnioskodawcy na organ rentowy obowiązku przeprowadzenia postępowania w oparciu o dowody znane organowi z urzędu w stosunku do osób występujących o ponowne obliczenie podstawy emerytury górniczej w przypadku zlikwidowanych zakładów pracy.

Wniesiony projekt zasadnie zakłada, w związku z poważnymi trudnościami dla wnioskodawców ze zgromadzeniem kompletnego materiału dowodowego w sprawach o ponowne obliczenie wysokości świadczenia, że organ rentowy powinien przeprowadzać postępowanie w oparciu o dowody znane mu z urzędu. Ponadto, dzięki rozwiązaniom przyjętym w projekcie, brak możliwości jednoznacznego ustalenia wskaźnika wysokości podstawy emerytury w oparciu o zgromadzone dokumenty nie będzie oznaczał niemożności uzyskania wyższych świadczeń przez wnioskodawcę"".

KD