Informacja rządu z października 2019 r. na temat oceny funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych jednoznacznie wskazuje, że funkcjonowanie systemu OFE w dotychczasowym kształcie jest nieuzasadnione i niezbędna jest jego likwidacja w możliwie najbliższym czasie. Jednym z zagrożeń związanych z funkcjonowaniem systemu jest narastanie długu publicznego spowodowanego koniecznością pokrywania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powstającego w wyniku przekazywania części składki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych. Dodatkowo, doświadczenia zebrane przez 20 lat funkcjonowania OFE wskazują, że znaczna część celów wprowadzenia kapitałowej części powszechnego systemu emerytalnego nie została osiągnięta: nie został utworzony rynek prywatnych instytucji wypłacających dożywotnie świadczenia emerytalne ze środków zgromadzonych w OFE, jak i nie osiągnięto wzrostu stopy oszczędności.

Dla OPZZ nie do przyjęcia jest niejasny przekaz rządu odnośnie planów związanych z likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych. Uwagę zwraca nieprecyzyjność, a nawet sprzeczność informacji zawartych zarówno w projekcie ustawy budżetowej, projekcie ustawy ,,okołobudżetowej” i planach prac rządu na III kw. br.

Projekt budżetu na 2021 r. nie wskazuje jakichkolwiek propozycji likwidacji OFE, podaje się jedynie, że planuje się, iż przychody obejmujące wpłaty z OFE wyniosą 5.587.111 tys. zł. Oznacza to przyjęcie założenia, że w przyszłym roku OFE nie zostaną zrealizowane. Projekt ustawy ,,okołobudżetowej” wskazuje, że ,,przebudowa funkcjonowania OFE w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne została tymczasowo zawieszona i przełożona do implementacji w roku kolejnym”. Z kolei w wykazie prac rządu III kw. 2020 r. podana jest informacja, że rząd pracuje nad ustawą, która ma przebudować model funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych, w praktyce likwidując OFE. Zdaniem OPZZ nie do przyjęcia jest brak jednoznacznej decyzji rządu odnośnie przyszłości likwidacji OFE oraz skutków finansowych tej operacji.

OPZZ w opinii do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. zwróciło się z wnioskiem o to, by ze względu na skutki tej decyzji dla systemu finansów publicznych projekt ten brał pod uwagę jednoznaczne w tym względzie plany związane z likwidacją OFE.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stoi na stanowisku, że publiczny system emerytalny, oparty na zasadzie solidarności społecznej, jest najbardziej sprawiedliwym, transparentnym i najmniej kosztownym sposobem zabezpieczenia środków do życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Należy pamiętać, że wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo, publiczny system emerytalny jest zatem systemem najbardziej bezpiecznym i wiarygodnym.

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ