OPZZ wystosowało pismo do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg będące wnioskiem o powołanie branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Wniosek OPZZ to nie tylko odpowiedź na liczne apele środowiska pracowniczego o potrzebie wzmocnienia dialogu w obszarze pomocy społecznej, ale i przypomnienie ponad 2 letniego postulatu strony społecznej przy ówczesnej akceptacji strony rządowej o konieczności powołania gremium umożliwiającego prowadzenie branżowego dialogu trójstronnego. Do chwili obecnej nie zapadły żadne wiążące decyzje finalizujące oczekiwania partnerów społecznych, a dialog społeczny w zakresie pomocy społecznej prowadzony jest incydentalnie, przy okazji rozwiązywania konfliktów społecznych.

Dodatkowo, trwająca pandemia uwypukliła wiele problemów związanych nie tylko z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, ale i sytuacją pracowników oraz pensjonariuszy przebywających w tych domach. Wciąż nierozwiązane są kwestie pragmatyki zawodowej personelu medycznego zatrudnionego w tym sektorze, a ostatnio podejmowane apele i postulaty środowisk pracowniczych – od realizacji dodatków covidowych, po szereg zagadnień płacowych, wymagają systemowego podejścia do spraw związanych ze statusem domów pomocy społecznej, kwestiami bytowo – opiekuńczymi czy odpłatnością pensjonariuszy przebywających w tych domach.

Licząc na pozytywną decyzję strony rządowej w tej sprawie, czekamy na realizację postulatu OPZZ.

Pismo – poniżej w załączniku. 

Pismo OPZZ do MR i PS ws. Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej