W dniu 18 lutego 2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Komisji do spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycję o następującej treści:


""Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.), Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych składa w interesie publicznym petycję, której przedmiotem jest postulat nowelizacji przepisów określających zasady ustalania wysokości zasiłku pogrzebowego. Wnosimy o zmianę art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który stanowi, że zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł.

Postulujemy, aby świadczenie to przysługiwało w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578), która radykalnie obniżyła wysokość zasiłku pogrzebowego do wysokości 4 tys. zł. Od tego momentu kwota świadczenia nie była ani razu waloryzowana. Przez ostatnie dziewięć lat, mimo wzrostu cen usług pogrzebowych, zasiłek pogrzebowy pozostaje na niezmiennym poziomie. Kwota ta nie pokrywa aktualnie nawet połowy kosztów pogrzebu w Polsce. Cena usług pogrzebowych zależy od wielu czynników, przede wszystkim od miejsca pogrzebu, okoliczności śmierci i uwarunkowań rodzinnych. W dużych aglomeracjach usługi te kosztują od 5 do 8 tys. zł., lecz w niektórych przypadkach koszty rosną nawet do 9-10 tys. zł. W związku z wysokimi kosztami usług pogrzebowych rodzin nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich. Zdarza się, że rodzina zmuszona jest oszczędzać na wielu wydatkach związanych z zachowaniem godności zmarłego. Dochodzi do sytuacji, że aby pochować bliską osobę, krewni muszą zaciągać pożyczkę w banku. Wysokość zasiłku pogrzebowego jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu do kosztów pogrzebu i stanowi poważny problem szczególnie dla ludzi ubogich, samotnych oraz starszych.

Przed dniem 1 marca 2011 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia.

OPZZ wnosi o powrót do procentowego ustalania kwoty zasiłku pogrzebowego i ustanowienia go na poziomie 200% przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione"".