W dniu 19 kwietnia 2018 r. odbyło się ostatnie w VIII kadencji działalności OPZZ posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy. Komisja to ważny organ opiniodawczo – doradczy dla władza statutowych OPZZ, której głównym celem jest kształtowanie polityki OPZZ w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. W mijającej kadencji komisja liczyła 36 członków, przedstawicieli organizacji związkowych i społecznych inspektorów pracy ze wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ.

Podczas spotkania, pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej OPZZ Wiesławy Taranowskiej dokonano podsumowania działalności komisji. Przedstawiono także najważniejsze działania OPZZ w sprawach bieżących na szczeblu branżowym i krajowym oraz przygotowania do IX Kongresu OPZZ. Przewodniczący OPZZ Jan Guz przedstawił członkom komisji informację o kierunkach programowych i wyzwaniach OPZZ na kolejną kadencję, w szczególności w aspekcie bezpieczeństwa pracy. Członkowie obecni na posiedzeniu reprezentujący branżę przemysłu, budownictwa, oświaty, handlu i usług przedstawili stan bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach, współpracę z inspekcją pracy i działalność społecznych inspektorów pracy. Wskazali, że nadal w wielu branżach występują rażące zaniedbania w zapewnieniu pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, związane z nowymi wyzwaniami związanymi w szczególności z zagrożeniami psychospołecznymi (stres, depresja, przemoc, mobbing), organizacją i nowymi metodami pracy, intensywnością i nadmiarem pracy czy brakiem bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Dyskutowano także o problemach i wyzwaniach w zakresie bhp dla OPZZ do realizacji w następnej kadencji.

Na zakończenie przewodniczący wręczył członkom komisji dyplom podziękowania na pracę i aktywność w komisji na rzecz OPZZ.

(rg)