Wznowienie dialogu w zakresie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, zmiany w obszarze szpitalnictwa i jakości oraz zasad przyznawania tzw. dodatków covidowych to główne tematy pierwszego w tym roku plenarnego posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, który odbył się zdalnie 2 lutego br.

Przedstawienie informacji Ministerstwa Zdrowia o stanie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych to postulat zgłoszony przez OPZZ. Przypomnijmy, że przyszła nowelizacja ustawy jest efektem ustaleń i podpisanego Stanowiska Trójstronnego Zespołu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim zawartego 5 listopada 2021 r. Uzgodnienia wówczas zawarte otworzyły drugi etap prac nad dalszym wzrostem najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla zatrudnionych w ochronie zdrowia, mające obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. (przypomnienie: Podpisane STANOWISKO Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia | OPZZ). Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia poinformowali, że projekt niniejszej nowelizacji ustawy został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów z wnioskiem o wpisanie go do kalendarza prac legislacyjnych. Procedura przewiduje normalny tryb procedowania – w związku z tym projekt będzie skierowany do konsultacji publicznych z możliwością zgłaszania uwag i propozycji. Członkowie Zespołu uzgodnili, że na każdym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu będzie przekazywana przez Ministerstwo Zdrowia bieżąca informacja o przebiegu prac nad projektem do czasu zakończenia procesu legislacyjnego.

Drugim, bardzo aktualnym tematem było omówienie polecenia ministra zdrowia dotyczącego tzw. dodatków covidowych dla niektórych grup zatrudnionych w szpitalach II poziomu zabezpieczenia isposób realizacji tego polecenia. OPZZ skierował szereg uwag do polecenia wydanego przez ministra zdrowia w listopadzie 2021r., ponieważ uważaliśmy za konieczne objęcie dodatkiem wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z zakażonymi lub materiałem zakaźnym (przypomnienie: OPZZ o dodatku covidowym dla pracowników niemedycznych | OPZZ). Ze względu na brak odpowiedzi na nasze wystąpienie zgłosiliśmy konieczność udzielenia tej informacji przez resort zdrowia podczas posiedzenia. Niestety, z przekazanej informacji wynika, że minister zdrowia podtrzymuje swoją decyzję w tym zakresie i nie wprowadził żadnych korekt do polecenia. W związku z tym, że temat ten jest ważny także dla wszystkich pozostałych przedstawicieli partnerów społecznych - ustalono wstępnie przygotowanie wspólnego stanowiska w tym zakresie.

Reforma szpitalnictwa zaplanowana w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa wzbudza bardzo wiele kontrowersji, choć zasadniczy cel, jakim powinno być uporządkowanie systemu ochrony zdrowia jest popierany przez wszystkich przedstawicieli. Z końcem stycznia br. zakończył się termin zgłaszania uwag i opinii w trybie konsultacji publicznych – napłynęło ich bardzo wiele. Jako OPZZ zgłosiliśmy je także, zwłaszcza w zakresie spraw pracowniczych, potraktowanych w regulacji bardzo marginalnie. Zespół będzie zajmował się ponownie tym tematem po przygotowaniu przez resort analizy uwag i propozycji resortu. Także Prezydium OPZZ, obradujące zdalnie w dniu 8 lutego także zajęło Stanowisko w tej sprawie.

Na zakończenie posiedzenia poinformowano, że trwają jeszcze prace nad ostatecznym kształtem projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W sprawach organizacyjnych członkowie Zespołu przyjęli zmiany w Regulaminie.

W posiedzeniu uczestniczyli jego członkowie z rekomendacji OPZZ (Urszula Michalska i Tomasz Dybek) oraz eksperci z branżowych organizacji członkowskich OPZZ: OZZ Psychologów, Federacji ZZPOZ i PS, ZZ Uzdrowisk Polskich i Krajowego ZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Notatkę sporządziła Urszula Michalska, przewodnicząca Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne”

(rg)