Doraźny zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS na posiedzeniu w dniu 10 maja br. dyskutował nad przywróceniem dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie epidemii Covid-19 oraz po jej ustaniu. 

To jeden z tematów obecnych niemal na każdym spotkaniu, traktowany wciąż elastycznie, z uwagi na różne etapy przebiegu pandemii w naszym kraju. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, stały członek zespołu zapewnił, że pełne odmrożenie systemu opieki zdrowotnej to obok programu szczepień - priorytet prac Ministerstwa Zdrowia. Wiceminister podkreślił, że wojewodowe diagnozują obecnie stan zajętości łóżek covidowych w swoich województwach, celem zaplanowania odmrażania dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów. To także jedno z założeń tzw. Recovery Planu (Planu Odbudowy Zdrowia Polaków), który będzie ogłoszony przez Ministra Zdrowia jeszcze w tym miesiącu. Filarami tego planu będzie m.in. przywrócenie pełnej dostępności do usług medycznych i ,,nadganianie” deficytu zdrowotnego wynikającego z pandemii, ,,uwalnianie limitów” w ambulatoryjnym leczeniu specjalistycznym, koncentracja na kardiologii i onkologii oraz psychologii i psychiatrii, a także program profilaktyczny dla osób 40 plus. Ministerstwo zapewniło także o pełnym zabezpieczeniu środków finansowych na realizację umów i kontraktów na świadczenia zdrowotne.

Podjęliśmy także temat kondycji zdrowia psychicznego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, wskazując na konieczność wzmożenia działań na polu pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla osób niedotkniętych przebyciem Covid-19, szczególnie dzieci, które mają uniemożliwiony prawidłowy rozwój psychoruchowy. To także ważny temat dla OPZZ, reprezentowany na posiedzeniu zespołu przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Wskazaliśmy na problemy związane z realizacją środowiskowego pilotażowego programu opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą, zbyt niską wycenę świadczeń psychologiczno- terapeutycznych, niewystarczające wykorzystanie zasobów kadrowych, jak i konieczność modyfikacji programu w odniesieniu do różnych form terapii, zwłaszcza grupowej.

Niezmiennie, podczas kolejnych posiedzeń zespołu wracamy do tematyki wdrażania modelu rehabilitacji pocovidowej, zwłaszcza w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Wiele szczegółowych informacji i wytycznych zostało już opracowanych dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (strona Ministerstwa Zdrowia), ale także dla opieki świadczonej w trybie ambulatoryjnym i domowym. Nadal jednak nie ma jasności np. co do możliwości prowadzenia równolegle działalności sanatoryjnej i rehabilitacji pocovidowej w jednym obiekcie czy przyjmowania jednocześnie covidowych pacjentów komercyjnych. Interpretację taką, na wniosek OPZZ, ma przedstawić Narodowy Fundusz Zdrowia w najbliższym czasie.

Na następnym posiedzeniu zajmiemy się praktyczną realizacją wdrażania zapisów Polityki Lekowej Państwa, dokumentu przyjętego przez rząd w 2018 roku.

W posiedzeniu zespołu ekspertami OPZZ byli: Barbara Sobucka (ZZ Uzdrowisk Polskich) i Sławomir Makowski (OZZ Psychologów), członkami – Urszula Michalska i Renata Górna.

rg