Dwudniowe posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, odbywające się 4 – 5 listopada 2021 r. zakończyło się podpisaniem Stanowiska Zespołu z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Uzgodnienia zawarte w Stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia otwierają drugi etap prac nad dalszym wzrostem najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla zatrudnionych w ochronie zdrowia, mające obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Stanowisko jest wiążące dla strony rządowej do przygotowania nowelizacji ustawy zakładającej znaczne zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. ,,Cieszę się, że mogę zakomunikować, że zostało osiągnięte porozumienie i to porozumienie, które zostało przyjęte jednogłośnie zarówno przez pracodawców jak i przedstawicieli pracowników” – to słowa ministra po zakończonym posiedzeniu.

Stanowisko podpisała strona rządowa, pracowników i pracodawców reprezentowana w Trójstronnym Zespole (bez udziału Forum Związków Zawodowych nie biorącego udziału w pracach). Sygnatariuszami uzgodnień z ramienia OPZZ uczestniczącymi w pracach zespołu byli jego członkowie: Urszula Michalska (przewodnicząca Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne”) i dr Tomasz Dybek (przewodniczący Ogólnopolskiego ZZ Pracowników Fizjoterapii).

Co zawierają uzgodnienia?

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia poparł rozpoczęcie procedowania uzgodnionego na posiedzeniu projektu zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Uzgodnione w zespole zmiany zakładają:

1) nową tabelę płac: nadanie, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. załącznikowi do ustawy nowego brzmienia.
Oznacza to obowiązywanie nowej tabeli płac ze znacznie podwyższonymi współczynnikami pracy dla grup zawodowych, według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

2) dalsze regulacje wobec pracowników niemedycznych.
Wprowadzenie w znowelizowanej ustawie zmiany polegającej na cyt.: „powiązaniu określonych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenie tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu”.
To ważna część Stanowiska Trójstronnego Zespołu skierowana do pracowników tzw. niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, o włączenie których OPZZ domagało się od początku prac nad nowelizacją ustawy. Nowy przepis jest krokiem w dobrym kierunku, bo wiąże wynagrodzenie pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie leczniczym. Jest to jednak częściowe spełnienie naszego postulatu – jako OPZZ domagaliśmy się wprost włączenia do tabeli ustawy grup pracowników administracyjnych, ekonomicznych, technicznych i gospodarczych. W trakcie negocjacji analogiczną opinię wyrażali przedstawiciele strony pracodawców. Biuro legislacyjne strony rządowej podtrzymuje jednak opinię, że określenie wprost wskaźników dla tej grupy nie jest możliwe. Zapisy wobec pracowników niemedycznych, choć w dalszym ciągu dla nas wystarczające – są niewątpliwie korzystniejsze niż obowiązujące, bo jak pokazała praktyka, obecne - wiązały się z uznaniowością pracodawców w realizowaniu tego przepisu ustawy i licznymi nieprawidłowościami jego stosowania.

3) dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Gwarancje finansowe

Zgodnie z przyjętym Stanowiskiem, pracodawcy będą mieć zapewnione środki finansowe na coroczny wzrost wynagrodzeń.
Trójstronny Zespół opowiedział się ponadto za gwarancjami finansowymi i przeznaczeniem w latach 2023 – 2027, 50 proc. wzrostu wysokości nakładów na ochronę zdrowia na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
Informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości. Podkreślono także, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia w kolejnych latach powinien przełożyć się na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów.

Społeczna kontrola wzrostu płac i dostępności do świadczeń zdrowotnych

Zespół będzie dokonywał corocznej ewaluacji niniejszego Stanowiska do dnia 31 października danego roku, w szczególności biorąc pod uwagę realia społeczno – ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. OZ ws. wynagrodzeń 5.11.2021 r.

Informacja OPZZ o podpisanym Stanowisku TZ ds. OZ (PDF)

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ