W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk sejmowy nr 210). Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Katarzyna Duda, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia, która przybliżyła opinię OPZZ w sprawie projektu mówiąc:

„OPZZ uznaje za konieczne prowadzenie przez państwo aktywnej polityki w zakresie promowania prozdrowotnych wyborów konsumentów, wyraża jednak wątpliwość co do tego, że taka intencja prześwieca projektodawcy ustawy. Gdyby autorom projektu rzeczywiście zależało na zdrowiu konsumentów to zaproponowaliby:

  • zwiększenie nakładów na zdrowie w relacji do PKB z budżetu państwa,
  • wprowadzenie niższych stawek podatku VAT na produkty prozdrowotne,
  • dopłaty do warzyw i owoców,
  • zwiększenie dostępności zdrowych produktów w szkołach, a przed wszystkim zagwarantowanie wszystkim uczniom bezpłatnych, zbilansowanych posiłków”.

Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odniósł się do uwag OPZZ stwierdzając:

„OPZZ wskazuje na alternatywne formy osiągnięcia tych celów. Ja chciałbym wskazać, że myśmy zrealizowali szereg działań, które poprzedzały wprowadzenie tego rozwiązania i ze względu na to, że efekty które chcieliśmy osiągnąć nie były zadowalające, to podjęliśmy kolejny krok, który ma na celu doprowadzenie do ograniczenia spożycia cukru, do ograniczenia tego, że polskie dzieci, Polacy, tyją w rekordowym tempie. W naszej ocenie, a także ocenie ekspertów krajowych i zagranicznych, jest to strategia słuszna”.

Ze stanowiskiem strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy można zapoznać się pod adresem:

https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/stanowisko-strony-spolecznej-w-sprawie-podatku-cukrowego

KD