W dniu 6.12.2018r. odbyło się 90 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. OPZZ reprezentował Z.Mierzejewski.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele KGHM Polska Miedź przedstawili i omówili program poprawy warunków pracy w kopalniach miedzi. Ponieważ planowane jest wprowadzenie w życie obniżenie wartości NDS dla tlenków azotu do wartości 2,5 mg/m3 ( z okresem przejściowym dla sektora górnictwa podziemnego do 21.08.2023r) w Spółce podjęto działania mające na celu przygotowanie do przedmiotowych zmian przepisów. Pojęto pilotażowe prace badawcze w celu określenia bilansu źródeł emisji gazów w atmosferze kopalnianej i stanu zagrożenia gazowego w cyklu technologicznym oraz opracowanie systemu kontroli stężeń gazów bezpośrednio z układów wydechowych silników diesla w podziemnych wyrobiskach kopalń.

Przy wystąpieniu przekroczeń Spółka podejmuje działania o różnym charakterze, mające na celu ograniczenie stopnia narażenia pracowników,poprzez zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz środków ochrony osobistej. ( wprowadzenie nowych maszyn górniczych wyposażonych w układy oczyszczania spalin Ad Blue, rozszerzenie zakresu stosowania materiałów wybuchowych emulsyjnych, modyfikacje istniejących systemów organizacji eksploatacji w aspekcie uintensywnienia przewietrzania, optymalizacja organizacji pracy samojezdnych maszyn górniczych.)W zakresie ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane są nowoczesne rozwiązania( półmaski ochronne, pochłaniacze wielogazowe, filtry przeciwpyłowe, pełne maski oddechowe klasy 1, katalizatory DC12DFQ4, urządzenia filtorowentylacyjne) dalsze prace zostały wpisane w program poprawy warunków pracy na lata 2019-2020.

Podczas dyskusji członkowie Zespołu pozytywnie ocenili prace dążące do poprawy warunków pracy w kopalniach miedzi.

Następnie omówiono i przyjęto do stosowania metodykę ustalania normatywów higienicznych dla cytostatyków.

1. Fluorouracyl przyjęty NDS 0,0035 mg/m3

2. 2-nitroanizol 1,6 mg/m3

3. N-nitrozo-dimetyloamina 0,0025 mg/m3

( pełna informacja w załącznikach.)

Przedstawiono sprawozdania z prac poszczególnych Zespołów Ekspertów w 2018r. i planom prac w 2019r. (czynników chemicznych i pyłowych, czynników biologicznych , fizycznych, pól elektromagnetycznych, mikroklimatu, promieniowania optycznego) Po dyskusji przyjęto plany prac na 2019r.

Na zakończenie ZM w imieniu OPZZ złożył życzenia świąteczne i noworoczne członkom Zespołu.

Zygmunt Mierzejewski