20 września 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy, na którym omówiono plan finansowy Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2019 rok, zasady podziału środków FP dla powiatowych urzędów pracy oraz ustalono priorytety podziału wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok. Na początku posiedzenia wiceminister Stanisław Szwed wręczył powołanie na członka Rady Rynku Pracy dla wiceprzewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego. Odnosząc się do planów finansowych FP i FGŚP, przedstawiciele OPZZ wyrazili swój sprzeciw wobec zakładanych w nich kierunków wydatkowania środków. OPZZ nie zgodziło się na finansowanie z FP i FGŚP celów, które nie wynikają z ich przeznaczenia. RRP ustaliła priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok tj.: wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; wsparcie kształcenia ustawicznego nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pozostałych nauczycieli, jeżeli umożliwi im to pozostanie w zatrudnieniu; oraz wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

B.G.