18 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu Rady Rynku Pracy omawiano zmiany dotyczące ustroju szkolnego oraz związane z tym modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe – głównie zmiany związane z obowiązkowymi zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego i wymaganiami w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe. Podczas posiedzenia departament rynku pracy MRPiPS przedłożył informacje dotyczące uczenia się przez całe życie, które realizowane jest w trzech kontekstach: formalnym (uczestnictwo w kształceniu w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego), pozaformalnym (zorganizowanym instytucjonalnie poza systemem edukacji) i nieformalnym (uczenie się samodzielne lub w niesformalizowanych grupach). Na posiedzeniu Rady Rynku Pracy omówiono także listę zawodów pożądanych z perspektywy rynku pracy, dla których powinny być stosowane ułatwienia w dostępie cudzoziemców do rynku pracy. W posiedzeniu Rady Rynku Pracy uczestniczył Bogdan Grzybowski – reprezentujący OPZZ.

B.G