Dnia 2 grudnia 2020 r. odbyło się ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" Sławomir Łukasiewicz, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Katarzyna Duda oraz ekspert OPZZ i członek Rady Nadzorczej ZUS Bogdan Grzybowski.

Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
  • Analiza systemu ubezpieczeń społecznych.

Prezes ZUS-u prof. Gertruda Uścińska na wstępie poinformowała, że obecnie strukturę organizacyjną Zakładu, zakres rzeczowy działania centrali i terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu oraz tryb funkcjonowania i kompetencje organów Zakładu określa jego statut nadany rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie od dnia wejścia w życie obecnego statutu nastąpiły istotne zmiany dotyczące funkcjonowania Zakładu. W ocenie Prezes ZUS-u niezbędne jest przygotowanie Zakładu do szybkiego i efektywnego dostosowania do zmieniających się warunków prawnych i otoczenia zewnętrznego, a także realizacji strategicznych projektów rządowych w obszarze ubezpieczeń społecznych, bez zwiększania nakładów na działalność instytucji.

Zmiana statutu Zakładu ma na celu wykorzystanie posiadanego potencjału organizacji przy realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem zmian zachodzących zarówno w samej instytucji, jak i w otoczeniu zewnętrznym. W statucie Zakładu, w stosunku do obecnie obowiązującego, wprowadzane są następujące zmiany:

  • Rozszerzono katalog terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu poprzez dodanie centrów.
  • Wprowadzono do statutu nazwy obszarów w miejsce nazw komórek organizacyjnych.
  • Uporządkowanie opisu zakresu właściwości rzeczowej centrali i terenowych jednostek organizacyjnych.
  • Rezygnacja z określenia w statucie kierujących terenową jednostką organizacyjną, z wyłączeniem dyrektora oddziału.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin poinformował o uwagach do projektu wniesionych przez zrzeszony w OPZZ Związek Zawodowy Pracowników ZUS dotyczących m.in. zlecania usług prawnych kancelariom zewnętrznym oraz rozszerzenia katalogu terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu poprzez dodanie centrów funkcjonowania, co według Związku jest uzasadnione pod następującymi warunkami: zabezpieczenia pracownika w odpowiedni sprzęt, umożliwienia świadczenia pracy w dotychczasowym miejscu, zagwarantowania co najmniej dotychczasowego wynagrodzenia. Uwagi do projektu rozporządzenia ze strony OPZZ zgłosił również Bogdan Grzybowski z OPZZ.

W punkcie dotyczącym systemu ubezpieczeń społecznych Sławomir Łukasiewicz zwrócił się do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w Kancelarii Prezydenta toczą się obecnie prace na temat emerytur stażowych. uzyskano informację, że w Kancelarii trwają analizy różnych propozycji dotyczących emerytur stażowych. Katarzyna Duda podjęła z kolei temat niskich świadczeń emerytalnych postulując powiązanie minimalnej emerytury z minimum socjalnym. Następnie omówiono kwestię zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych i jego konsekwencji dla systemu ubezpieczeń społecznych. Stanisław Szwed wyraził aprobatę wobec propozycji powołania pod auspicjami Ministerstwa Rodziny i Pracy Społecznej grupy roboczej, której celem będzie ocena funkcjonowania przepisów ustawy o emeryturach pomostowych i wypracowanie rekomendacji nowelizacji ustawy. Ustalono, że w skład grupy wejdą przedstawiciele i eksperci organizacji członkowskich Rady Dialogu Społecznego.

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ