Centra Usług Społecznych i leczenie uzdrowiskowe dzieci to tematy będące przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS, który odbył się w dniu 17 września br., pod przewodnictwem przewodniczącego zespołu Sławomira Broniarza.

     W pierwszej części posiedzenia przedstawiciele z Kancelarii Prezydenta przedstawiali koncepcję założeń prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej – projektu ustawy o Centrach Usług Społecznych. To propozycja opracowana przez sekcję ,,Polityka społeczna, rodzina” Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Koncepcja zakłada dużą zmianę systemową i docelowo ma być rozwiązaniem instytucjonalnym w obszarze polityki społecznej na poziomie samorządowym (gminnym i ponad gminnym), poprzez rozwój i integrację lokalnych systemów usług społecznych. Centra Usług Społecznych mają służyć ,,wyprowadzeniu” świadczeń usług społecznych z instytucji pomocy społecznej i zorganizowaniu tych świadczeń w formule wsparcia powszechnego, a nie selektywnego (dla wybranych grup beneficjantów), jak obecnie. Rozwiązanie zakłada fakultatywność tworzenia CUS przez zainteresowane samorządy gminne na bazie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich funkcjonowanie jako placówek gminnych lub ponadgminnych. Zakłada się też, że CUS będzie funkcjonował w formule ,,OPS plus” (Ośrodek Pomocy Społecznej plus) czyli świadczący bogatszą niż obecnie paletę usług. Proponuje się jednak odejście od zasady adresowania świadczeń do osób słabszych/biedniejszych na rzecz zasady powszechności: udostępniania usług ogółowi mieszkańców (wszystkim członkom społeczności lokalnej). Zmieni się także charakter pracy socjalnej, będzie ona postrzegana jako usługa społeczna, a już zupełną rewolucją będzie odrębna regulacja ustawowa dotycząca funkcjonowania zawodów pomocowych.

W dyskusji strona społeczna z dużą rezerwą odniosła się do przedstawionych założeń. OPZZ podkreślało w szczególności konieczność określenia zakresu usług społecznych czy grup beneficjentów, do których usługa ma być kierowana adekwatnie do potrzeb. Powszechność usług, niosąca za sobą elastyczność zakresu może wbrew założeniom tę dostępność ograniczyć. Niezwykle istotne i fundamentalne jest w naszej ocenie wskazanie źródła finansowania, bowiem wskazuje się jedynie na środki z funduszy europejskich. OPZZ przypomniało wielokrotnie zgłaszany wniosek o konieczność dokonania systemowego przeglądu różnych form wsparcia (zarówno w obszarze świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych czy kierowanych do niepełnosprawnych) celem adekwatności kierowania tych świadczeń do określonych grup. Na zakończenie dyskusji uzgodniono, że temat będzie kontynuowany, a członkowie zespołu otrzymają projekt ustawy do konsultacji.

     W drugiej części posiedzenia, na wniosek OPZZ podjęto dyskusję na temat lecznictwa uzdrowiskowego dzieci. To temat zgłaszany przez nas od wielu lat - zagadnienie jest wieloaspektowe i złożone, dotykające nie tylko Ministerstwo Zdrowia sprawujące nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia jako płatnikiem świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe, ale także pośrednio na lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego wypisujących skierowania na leczenie uzdrowiskowe czy resorty: zdrowia, edukacji narodowej oraz rodziny pracy i polityki społecznej. Wskazaliśmy na spadającą od lat rangę tej formy lecznictwa i niewykorzystanie zasobów, jakie oferują polskie uzdrowiska.
Dyskutowaliśmy na temat: finansowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci przez NFZ, sytuacji szkół funkcjonujących przy uzdrowiskach i sanatoriach dziecięcych, barier w kierowaniu na dziecięce leczenie uzdrowiskowe, roli lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego kierujących na leczenie uzdrowiskowe oraz polityki Ministerstwa Zdrowia wobec przyszłości lecznictwa uzdrowiskowego dzieci. Osią wszystkich problemów w tym obszarze jest w szczególności niska wiedza i brak upowszechniania tej formy leczenia w systemie ochrony zdrowia, ale i wśród rodziców, lekarzy czy nauczycieli. Wnioskiem z dyskusji był postulat o skierowanie pisma do Ministra Edukacji Narodowej przedstawiający wnioski strony społecznej z dyskusji, z podkreśleniem konieczności upowszechniania tej formy lecznictwa w szkołach.

W sprawach różnych przyjęto 3 stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. usług publicznych z dnia 14 września 2018r. w sprawie: 1) projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; 2) uwzględnienia w budżecie państwa na rok 2019 środków na budowę systemu rejestrów medycznych; 3) uwzględnienia w planach działań oraz naborze środków finansowych ze źródeł UE zadań związanych z jakością w ochronie zdrowia realizowanych przez NFZ.

OPZZ reprezentowali na posiedzeniu: przedstawiciele sektora uzdrowiskowego (Barbara Sobucka - przewodnicząca ZZ Uzdrowisk Polskich, Wiesława Taranowska i Mariusz Krupa z PPU ,,Ciechocinek” S.A) oraz Renata Górna z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

(rg)