W dniu 28 stycznia 2020 r. do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk sejmowy nr 247). W dniu 24 lutego 2020 r. OPZZ wydało pozytywną opinię do projektu o następującej treści:

""Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) pozytywnie ocenia podjęcie przez projektodawcę inicjatywy ustawodawczej na rzecz stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat po ukończeniu 55 roku życia oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat po ukończeniu 60 roku życia). Należy przypomnieć, że idea uprawnienia do emerytur osób z bardzo długim stażem pracy nie jest nowa. Projekt obywatelski OPZZ w tej sprawie, pod którym podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników, był już dwukrotnie prezentowany w Sejmie (w dniu 22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r.).

Pozytywne stanowisko wobec proponowanych przez projektodawcę rozwiązań uzasadniamy tym, że pracownicy posiadający długi staż pracy w okresie kilku ostatnich lat poprzedzających osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego zmagają się z istotnymi problemami, które utrudniają im aktywność zawodową. Wynika to z faktu, że wieloletnia praca wywiera negatywny wpływ na wydajność u schyłku kariery zawodowej. Długi staż pracy, szczególnie pracy fizycznej, poważnie zagraża utratą pracy oraz zniechęca pracodawców do zatrudniania takich pracowników. Podzielamy ponadto wyrażone w projekcie ustawy stanowisko, że stworzy ona silny bodziec do podejmowania rejestrowanej aktywności zawodowej. Wpłynie to na zwiększenie liczby osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, co przyniesie zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zwiększenie wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaletą ustawy jest to, że po spełnieniu kryterium stażowego decyzja o przejściu na emeryturę pozostanie w gestii osoby ubezpieczonej, zależną od jej sytuacji dochodowej, rodzinnej i zawodowej. Jeśli osoba ta nie będzie usatysfakcjonowana wysokością przysługującego jej świadczenia będzie mogła zdecydować o kontynuowaniu aktywności zawodowej"".

KD