Utworzenie w określonym czasie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest dla pracodawcy obowiązkowe. Termin utworzenia PPK został uzależniony od sektora gospodarki, w jakim działa dany podmiot zatrudniający oraz od wielkości tego podmiotu mierzonej liczbą osób zatrudnionych. Przepisy przewidywały stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. – od największych po najmniejsze. 

Zmiany dotyczący PPK w Tarczy Antykryzysowej obejmują:

Przesunięcie ostatecznych terminów na zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej zmianie uległy terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK (dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników). Podmioty zatrudniające przystępujące do PPK w II fazie obowiązują takie same terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, jak pracodawców z III fazy (dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników), tzn.:

  • Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK został przesunięty z 24 kwietnia 2020 r. na 27 października 2020 r.
  • Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK został przesunięty z 11 maja 2020 r. na 10 listopada 2020 r.

Wybór instytucji finansowej w sprawie zarządzania PPK

Przepisy Tarczy Antykryzysowej przewidują, że w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego wyboru instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK będzie mógł dokonać wójt, burmistrz, prezydent miasta (jako organ zarządzający gminy), zarząd powiatu (jako organ zarządzający powiatu) albo zarząd województwa (jako organ zarządzający województwa) w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. OPZZ pozytywnie oceniło regulację przewidującą włączenie zakładowej organizacji związkowej w proces wyboru instytucji finansowej.

PPK w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

Przepisy dotyczące PPK zawarte w ramach Tarczy Antykryzysowej nie zmieniły obowiązków podmiotów zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK (firm zatrudniających powyżej 250 pracowników).Podmioty te są zobowiązane w szczególności do terminowego naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat do PPK. Wyjątek stanowi sytuacja, w której w firmie następuje przestój ekonomiczny bądź obniżenie wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wówczas wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej.

KD 

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ