W dniu 7 stycznia 2021 roku odbyło się wideo-posiedzenie z udziałem przedstawicieli PFR Portalu PPK oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Spotkanie było poświęcone wątpliwościom związanym ze wdrażaniem PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nowej ustawy o zamówieniach publicznych.

Związkowcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK po 1 stycznia 2021 roku znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. Eksperci PFR Portalu PPK poinformowali, że w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK po 1 stycznia 2021 roku, zamawiający winien uwzględniać stan prawny obowiązujący w chwili zawierania umowy o zamówienie publiczne. W konsekwencji, jeżeli w odniesieniu do umowy o zarządzanie PPK - zawieranej w dniu 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie - istnieje obowiązek udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z procedurami określonymi w przepisach dotyczących zamówień publicznych, zamawiający winien podpisać umowę, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.), dalej „nowa ustawa Pzp”. W tym kontekście należy wskazać, że do wyżej opisanej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 90 ust. 1 przepisów wprowadzających nową ustawę Pzp, zgodnie z którym do postępowań o udzielenie zamówień, prowadzonych na podstawie ustawy Pzp, wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 roku stosuje się przepisy dotychczasowe. Należy bowiem zauważyć, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp umowy o zarządzanie PPK stanowią zamówienia wyłączone spod obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W odniesieniu do tych zamówień nie wszczyna się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Pzp, a zatem nie będzie możliwe zastosowanie w stosunku do nich dyspozycji art. 90 ust. 1 ustawy wprowadzającej przepisy nowej ustawy Pzp, w którym jest mowa o postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 roku.

Związkowcy zwrócili się ponadto z prośbą o wyjaśnienie, czy umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta na czas nieoznaczony. Eksperci PFR Portalu PPK odpowiedzieli, że w świetle art. 434 ust. 1 nowej ustawy Pzp zasadą jest, że umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata. W odniesieniu do zamówień na wybór instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o PPK zastosowanie znaleźć może dyspozycja art. 434 ust. 2 nowej ustawy Pzp, dopuszczająca możliwość zawarcia umowy na czas dłuższy niż 4 lata w odniesieniu do zamówień powtarzających się lub ciągłych, w okolicznościach określonych treścią tego przepisu. Tym samym, umowa o zarządzanie PPK nie może być zawarta na czas nieoznaczony, bowiem nie mieści się w wyjątkach określonych w art. 435 nowej ustawy Pzp.

IV etap wdrażania PPK – terminy

Należy przypomnieć, że utworzenie w określonym czasie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest dla pracodawcy obowiązkowe. Termin utworzenia PPK został uzależniony od sektora gospodarki, w jakim działa dany podmiot zatrudniający oraz od wielkości tego podmiotu mierzonej liczbą osób zatrudnionych. Przepisy przewidywały stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK od 1 lipca 2019 roku do 1 stycznia 2021 roku – od największych po najmniejsze. 

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpoczął się 1 stycznia 2021 i obejmuje pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych to kolejno:

  • umowa o zarządzanie PPK – do 26 marca 2021 roku.
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 kwietnia 2021 roku.

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ