Program Dofinansowania ZUS na utrzymanie zdolności do pracy oraz aktywność inspekcji pracy na forum międzynarodowym w ramach Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) to tematy omawiane na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, odbywającej się w dniu 25 maja 2021 br. pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka.

Prewencja wypadkowa to ważny temat dla związków zawodowych.

Składają się na nią m.in. działania upowszechniające wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy czy sposobach przeciwdziałania zagrożeniom, jak i aktywność na rzecz analizowania przyczyn i skutków wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. To także przedsięwzięcia dofinansowujące działania płatników składek skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu Dofinansowania. Pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie na projekty inwestycyjne oraz inwestycyjno-doradcze. Te zrealizowane ostatnich 2 latach najczęściej dotyczyły: sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (40 proc.), urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze oraz urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza (20 proc.), sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy (14 proc.). Od uruchomienia programu w 2013 r. ZUS dofinansował ponad 7 tys. projektów poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy 75 tys. pracowników. Rada pozytywnie oceniła rolę wsparcia przedsiębiorstw przez Program. W dyskusji wskazano na wzrost zainteresowania Programem Dofinansowania w kolejnych latach wśród płatników składek będący dowodem na to, jak duże zapotrzebowanie na taką pomoc jest wśród przedsiębiorstw w Polsce. Istotną rolę w upowszechnianiu wiedzy i docieraniu do potencjalnych odbiorców (pracodawców) odgrywają związki zawodowe i społeczni inspektorzy pracy sprawujący społeczny nadzór nad warunkami pracy, stąd ważne jest podejmowanie dalszych inicjatyw na rzecz skuteczniejszej realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych.  

W dalszej części, Główna Inspektor Pracy przedstawiła aktywność i zaangażowanie Państwowej Inspekcji Pracy w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Podkreśliła uczestnictwo ekspertów inspekcji pracy w działaniach na rzecz nowej strategii UE w zakresie bhp, jak i zaangażowanie w kampanie i inicjatywy międzynarodowe na rzecz poprawy warunków pracy.

Na zakończenie Rada przyjęła stanowisko w sprawie „Pandemii COVID-19 a bezpieczeństwa i higieny pracy”, przedstawiając rekomendacje w zakresie podjęcia następujących działań: 1) zapewnienie dostępności: środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, testów diagnostycznych i leków oraz wyposażenia i potencjału służby zdrowia; 2) uwzględnienie w pakiecie badań bilansu zdrowia osób 40+ także zaburzeń związanych z przejściem COVID-19; 3) opracowanie programów profilaktyki i leczenia zaburzeń zachowania i / lub psychicznych nasilonych w czasie pandemii COVID-19 (z uwzględnieniem dzieci i młodzieży); 4) podjęcie działań w kierunku zwiększenia skuteczności profilaktyki organizacyjnej i technicznej oraz promocji zachowania zdrowia wobec zagrożeń w środowisku pracy i życia.

W posiedzeniu Rady OPZZ reprezentowali jej członkowie: Zbigniew Janowski i Renata Górna.

(rg)