17 czerwca 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. To ważna regulacja, podwyższająca kwoty minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla większości pracowników ochrony zdrowia: pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.

Co istotne, uchwalone dla pracowników zmiany zakładają podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy, jak również przyspieszenie o pół roku wymogu ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych. Oznacza to, że już od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz pracownik działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż stanowi ustawa. Istotną częścią ustawy jest także regulacja, modyfikująca ustawowy mechanizm gwarantujący niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

Integralną częścią ustawy jest tabela współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych – zakłada ona, że wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalany jest jako iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Przypomnijmy, że ustawa to efekt wielomiesięcznej pracy Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Ministrze Zdrowia, w którym OPZZ bierze czynny udział. Brzmienie ustawy nie zmieniło się w czasie prac legislacyjnych w parlamencie i jest efektem uzgodnień w zespole. Ustawa jest popierana przez OPZZ, choć od początku wskazywaliśmy, że traktujemy ją jako punkt wyjścia do dalszego systemowego porządkowania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Harmonogram prac Trójstronnego Zespołu na ten rok zakłada kontynuację prac w tym zakresie.

Teraz ustawa czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Tekst ustawy o najniższych wynagrodzeniach w OZ 

(rg), źródło zdjęcia: www.prezydent.pl