Strona rządowa proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84%.

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji jest sumą:

  • średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym,
  • co najmniej 20%. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W wyniku waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.

Strona rządowa przekazała partnerom społecznym Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021., w której wskazała, że aktualna prognoza średniorocznego wskaźnika towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów w 2020 r. kształtuje się na poziomie 103,8%. Z kolei prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. wynosi 0,2%, co oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za 2020 r. wynosi 0,04%. W efekcie prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84%

W 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce uległ przesunięciu termin przeprowadzenia negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego dotyczących zwiększenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2021 r. Negocjacje zostaną przeprowadzone w sierpniu, wówczas OPZZ przedstawi swoją opinię w tej kwestii.

Zachęcamy do kierowania uwag na temat zaproponowanego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na adres: duda@opzz.org.pl 

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ