W dniu 27 września 2018 r wydaliśmy opinię dot. projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Projekt określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci. Świadczenie będzie mogła otrzymać matka, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci(po osiągnięciu 60 roku życia ) lub ojciec, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę ( po osiągnięciu 65 roku życia ). Projekt zakłada, że świadczenie będzie wypłacane w wysokości najniższej emerytury ( obecnie 1029,80 zł ); natomiast w przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS, lecz jest ono mniejsze, zostanie podwyższone do kwoty najniższej emerytury.

W piśmie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Aspołecznej napisaliśmy:

Uwzględniając wnioski z przeprowadzonej konsultacji w naszych organizacjach członkowskich, uprzejmie informuję, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych widzi potrzebę uregulowania finansowania lub dofinansowania, po osiągnięciu wieku emerytalnego, środków do życia osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły w okresie wychowywania dzieci. Jednak przedłożony do konsultacji projekt w aktualnym brzmieniu budzi w naszym środowisku szereg kontrowersji.

Oczekiwaniem OPZZ jest, że wszystkie osoby ( matka lub ojciec) , które wychowały dzieci, rezygnując z zatrudnienia, będą mogły skorzystać z tych rozwiązań. Wnioskujemy o uwzględnienie wszystkich osób wychowujących dzieci, na powyższych zasadach, proporcjonalnie do ich ilości np. w formie procentowego dodatku do emerytury.W przypadku osób niepracujących mogłaby to być emerytura cząstkowa, a od 4 dzieci pełna.

B.G.