Kolejne posiedzenie Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (15 października br.) poświęcono kontynuacji dyskusji nad dwoma obszarami: 1) przedłużenia czasu funkcjonowania ustawy poza 31 grudnia 2021 r. 2) wprowadzenia przepisu gwarantującego zachowanie przez grupy pracowników ( pielęgniarki i położne, ratowników medycznych i lekarzy specjalistów) wynagrodzenia wypłacanego na podstawie przepisów wygasających z dniem 31 grudnia 2020 r.

Posiedzeniu przewodniczyła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek - Żelazko wraz ze współpracownikami i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyskusja szczególnie koncentrowała się wokół gwarancji finansowych i sposobu przekazywania środków na przyszłe wynagrodzenia, o które pytała strona społeczna. Przedstawiciele Funduszu zapewniali, że zmieni się tylko sposób ich przekazywania w formie ryczałtu i wprowadzenia wskaźników korygujących. Poziom środków ,,znaczonych” na dotychczasowe płace wynosi obecnie około 7,2 mld zł i ten poziom będzie zagwarantowany w roku przyszłym. Nadal jednak nie wskazano, jakim systemem będzie przekazywana pula dodatków i na jakich zasadach będzie pomniejszana w związku z rosnącą wartością świadczeń w kontrakcie, jak również dlaczego nie powstały zapisy gwarantujące przekazywanie tych środków do świadczeniodawców (podmiotów leczniczych). W dyskusji pojawiały się głosy o przedłużenie działania dotychczasowych zapisów ,,znaczonych” pieniędzy z uwzględnieniem pozostałych grup zawodowych jako rozwiązanie najbardziej adekwatne w obecnej sytuacji.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że projektowane przepisy w sposób ustawowy, a wiec najbardziej skuteczny zabezpieczą prawa nabyte pracowników, w postaci dodatków do wynagrodzeń i są optymalnym rozwiązaniem na trwający obecnie dualizm płac. Wiceminister podkreśliła, że bezdyskusyjną jest kwestia zachowania trwałości rozwiązań prawnych po 31 grudnia 2020 r. wobec ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zostaną także zwiększone działania kontrolne wynagrodzeń przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przepisy gwarantujące niepogarszanie wysokości płac wobec obowiązujących.

OPZZ po raz kolejny przypomniało, by gwarancje wzrostu wynagrodzeń objęły wszystkich zatrudnionych, przypominając, że dotychczas ,,znaczone” pieniądze podzieliły pracowników ochrony zdrowia, nie tylko grupy zawodowe, ale nawet utrwaliły nierówności płacowe wewnątrz samych grup (np. ratownicy medyczni). Wskazaliśmy także, że w dalszym trybie prac, przy ustalaniu wartości współczynników pracy dla poszczególnych grup zawodowych należy za podstawę uznać przeciętne wynagrodzenie z roku poprzedniego, tak by rosnące corocznie minimalne wynagrodzenie nie utrwalało "spłaszczania" wynagrodzeń.

Spotkanie zespołu zakończono deklaracją Ministerstwa Zdrowia o przekazaniu w najbliższych dniach ostatecznej wersji zapisów ustawowych i uzgodnieniu w trybie obiegowym terminu posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz przedstawiciela Ministra Finansów. OPZZ reprezentowała w posiedzeniu zespołu ds. opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przewodnicząca Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” Urszula Michalska. 

rg