W dniu 12 września 2018 r., na posiedzeniu Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego przeprowadzono dyskusję dotyczącą przeglądu systemu emerytalnego oraz projektu przygotowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych. Ze strony OPZZ udział w posiedzeniu wzięli Andrzej Radzikowski i Sławomir Łukasiewicz ( członkowie zespołu ) oraz Leszek Miętek i Bogdan Grzybowski (eksperci ).

Wiceminister MRPiPS Marcin Zieleniecki , po krótkim wprowadzeniu do pierwszego tematu, zaproponował, aby zespół skupił się wokół następujących zagadnień: - uporządkowanie kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym ( rezygnacja z hierarchizacji różnych tytułów podlegania obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; celowość dalszego utrzymywania wyłączeń z obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych); - wysokość wymiaru podstawy składki i występujący obecnie szereg wyłączeń,; - wysokość minimalnej emerytury; godziwy poziom przy jednoczesnej adekwatności do wpłacanych składek,; - kwestia prawa do emerytury a staż pracy,; - mechanizm waloryzacji.

Andrzej Radzikowski – przedstawił oczekiwania OPZZ w zakresie systemu emerytalnego: ustalenia na nieprzekraczalnym poziomie stopy zastąpienia naszych emerytur; obowiązek opłacania składki od wszystkich dochodów z pracy, zwiększenie emerytury o 25% zmarłego małżonka, niewygasającego charakteru emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli oraz wprowadzenie możliwości skorzystania z prawa do emerytury po przepracowaniu odpowiedniego wieku składkowego ( 35 lat kobiety, 40 lat mężczyźni).

Pozostali partnerzy społeczni, w zasadzie zgodzili się, aby rozmawiać na tematy zaproponowane przez wiceministra Zielenieckiego.

Gorącą dyskusję wywołał drugi temat – wniesiony przez OPZZ – tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych. A. Radzikowski prezentując projekt OPZZ podkreślił, że mankamenty tej ustawy związane z wątpliwościami konstytucyjnymi, a także wadliwym systemem kontroli nad wykonywaniem obowiązków płatników składek spowodowały, że dzisiaj wychodzimy z tym projektem. Strona związkowa ( OPZZ, Forum ZZ i NSZZ Solidarność) w zasadzie były zgodne, że należy zmieść ograniczenie, że prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest od wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Natomiast pracodawcy postawili kilkanaście warunków, od spełnienia których warunkują przystąpienie do rozmów na temat emerytur pomostowych, m.in. aby system ten był w pełni systemem samofinansującym się. Strona związkowa natomiast podkreślała, że systemu emerytalnego nie można traktować na zasadach rynkowych, a emerytury pomostowe są koniecznością wynikającą z warunków medycznych.

Uzgodniono, że dyskusja będzie kontynuowana 27 września 2018 r.

B.G.