W dniu 1 lutego 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przy współudziale Banku Światowego oraz Instytutu Badań Strukturalnych odbyła siękonferencja z okazji prezentacji najnowszego raportu Banku Światowego „World Development Report 2019: The Changing Nature of Work” („Raport o Rozwoju Świata 2019: Zmieniająca się Natura Pracy”). Raport poświęcony jest temu, jak zmienia się obecnie charakter pracy w wyniku postępu technologicznego. Obawy, że roboty zabiorą ludziom pracę zdominowały ostatnio dyskusję nad przyszłością pracy. W konferencji udział ze strony OPZZ wzięła Magdalena Kossakowska. Prelegenci wskazali, że nowe technologie zmieniają warunki i sposób pracy.Do najważniejszych konkluzji zaliczono: 1) kapitał ludzki i całożyciowe uczenie się (znaczenie umiejętności miękkich, transferowalne umiejętności); 2) zabezpieczenie społeczne i rynek pracy; 3) mobilizacja zasobów budżetowych. Ponieważ w raporcie zwrócono uwagę na rosnącą rolę sektora nieformalnego na świecie w krajach o niskim i średnim poziomie rozwoju, to Bank Światowy poruszył kwestię związaną z zapewnieniem zabezpieczenia społecznego osobom, które nie mają sformalizowanej pracy.

M.K