Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży był przedmiotem dyskusji ostatniego posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 10 lutego br., pod przewodnictwem Urszuli Michalskiej. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży prof. Małgorzata Janas – Kozik zaprezentowały projekt nowej reformy, jak i zasady jej finansowania.

Ministerstwo Zdrowia planuje kompleksową zmianę podejścia do psychiatrii dziecięcej, której założeniem jest diagnozowanie dzieci i młodzieży jak najbliżej miejsca zamieszkania. 

Model opieki psychiatrycznej rozumianej jako opieka środowiskowa jest stosowany w wielu krajach europejskich. Podstawą planowanego modelu mają być ośrodki różnej kategorii, w ramach poszczególnych poziomów referencyjnych, współpracujące ze sobą. Nowy model ma się opierać na 3 poziomach referencyjnych: 


Ośrodki w ramach I poziomu powstaną w każdym z powiatów. Każdy z nich otrzyma z NFZ w ramach ryczałtu kwoty na utrzymanie, jak i kontraktowanie usług terapeutycznych. Ministerstwo Zdrowia podjęło także działania, które mają na celu rozwój kompetencji kadr specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego najmłodszych - w związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie regulacji dotyczących nowych zawodów takich jak: specjalizacja psychoterapii dzieci i młodzieży, kwalifikacja rynkowa: „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” oraz nowego programu specjalizacji z psychologii klinicznej w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

W dyskusji strona społeczna zwracała uwagę na aspekty organizacyjne, jak i finansowe. Podkreślano konieczność współpracy z placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi w powiecie, kompleksową pracę nie tylko z dzieckiem ale i z rodziną, jakość kadry włączonej w nowy model opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą oraz konieczność monitoringu poszczególnych etapów wdrażania modelu. Wskazywano, że powodzenie nowej reformy w dużym stopniu będzie zależeć od dostępności wszystkich potrzebujących pomocy rodzin oraz dzieci i młodzieży do nowych ośrodków oraz zapewnienia systemu porozumiewania się i współpracy profesjonalistów z wielu dziedzin, zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.

Pogarszające się wskaźniki zdrowia psychicznego wśród populacji rozwojowej dzieci i młodzieży wymagają interwencji. Choć obecnie brak kompleksowej informacji o rozpowszechnieniu zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży w Polsce, wiedza ta jest niepełna i fragmentaryczna, statystyki światowe wskazują na, że od 10 - 20% tej grupy wiekowej cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne, a samobójstwa stanowią trzecią przyczynę zgonów w tej grupie wiekowej. Stąd nowa reforma może być szansą na odwrócenie tych trendów.

Realizacja modelu będzie monitorowana na każdym etapie jego wdrażania.

Kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu zaplanowano 24 lutego br. – będzie ono poświęcone analizie wynagrodzeń w placówkach leczniczych i kontynuowaniu dyskusji zmian płacowych systemowych w ochronie zdrowia.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu uczestniczyli: Urszula Michalska (przewodnicząca, członek Zespołu) oraz eksperci: Renata Górna i Sławomir Makowski (OZZ Psychologów).

rg