Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP odbyła w ostatnim czasie dwa posiedzenia w formie wideokonferencji, z wiodącą tematyką dotyczącą prewencji zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Podczas obrad omówiono zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie zagrożenia COVID - 19. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przygotował seminarium naukowe poświęcone tej problematyce – wśród omawianych zagadnień znalazły się takie jak: środki ochrony indywidualnej i zbiorowej przed koronawirusem, jak i medyczne spojrzenie na to zjawisko.

Najważniejsze wnioski z dyskusji Rady znalazły się w stanowisku zawierającym rekomendacje skierowane do Marszałek Sejmu, właściwych resortów i komisji parlamentarnych. 

Wśród nich są zalecenia takie jak::

1) prowadzenie działalności edukacyjnej w różnych środowiskach (szkolnictwo, przemysł, rolnictwo, usługi) w zakresie prawidłowego doboru, oceny i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej przed narażeniem na SARS-CoV-2 z wykorzystaniem technik on-line;

2) wyprodukowanie i upowszechnienie serii filmów pokazujących prawidłowe zakładanie, dopasowanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej przed SARS-CoV-2;

3) upowszechnianie materiałów z portalu CIOP-PIB oraz materiałów przedstawianych podczas posiedzeń Rady Ochrony Pracy na innych portalach internetowych;

4) prowadzenie przez PIS i PIP kontroli prawidłowego doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej przed zakażeniem SARS-CoV-2 w przedsiębiorstwach oraz instytucjach;

5) sprawdzanie dokumentacji oraz badanie środków ochrony indywidualnej i masek twarzowych medycznych na zgodność z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów;

6) popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń związanych z SARS-CoV-2 oraz konieczności stosowania środków prewencji wśród ogółu społeczeństwa, a szczególnie klientów, interesantów oraz pacjentów;

7) podjęcie działań w celu wdrożenia w krajowych przedsiębiorstwach technologii produkcji włóknin filtrujących do wykorzystania w środkach ochrony dróg oddechowych i systemach wentylacyjnych;

8) zintensyfikowanie działań w celu uruchomienia w kraju produkcji dotychczas importowanych środków ochrony indywidualnej, w tym ochron dróg oddechowych (filtrujących, oraz masek medycznych).

Rada Ochrony Pracy zwróciła także uwagę, że w okresie pandemii należy pamiętać jednocześnie o ograniczeniu w środowisku pracy innych czynników szkodliwych natury fizycznej lub chemicznej, a także psychospołecznej. Stanowią one bowiem zagrożenie dla pracowników obniżając m.in. ich odporność, co może wpłynąć na podatność na zarażenie SARS-CoV-2 i cięższy przebieg wywołanej przez niego choroby COVID-19.

(rg)