Tematyka zagrożeń prewencji organizacyjnej i technicznej zakażeń SARS-CoV-2 była głównym tematem uroczystego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Słowa podziękowania dla członków Rady za podjęcie tematu podnoszącego świadomość społeczną w zakresie minimalizowania zagrożeń związanych z chorobą Covid – 19, zarówno w środowisku zawodowym jak i pozazawodowym, skierowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Gościem specjalnym posiedzenia była także Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, która omówiła problematykę wpływu pandemii na absencję chorobową. Wskazała niepokojące dane odnośnie niespotykanej do tej pory skali wystawionych zaświadczeń lekarskich (22,7 mln na prawie 270 mln dni absencji chorobowej), co stanowi wzrost o 4, 4 proc. wobec roku 2019. Wśród wskazanej liczby zwolnień lekarskich, o ponad ¼ to wzrost z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań. Wyjątkowo zły wpływ pandemii na zdrowie psychiczne potwierdziła także dyr. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wskazując na następstwa koronawirusa w postaci zaburzeń zdrowia psychicznego pracowników, jakimi są m.in. izolacja społeczna, niepokój, sięganie po alkohol czy substancje psychoaktywne, a także niezgłaszanie choroby z uwagi na stygmatyzację społeczną. 

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła zakres działań podejmowanych w okresie epidemii Covid -19. Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska - Hrycko podkreśliła, że w miesiącach, w których obostrzenia były mniejsze, a firmy powracały do normalnego funkcjonowania, PIP została zobowiązana do prowadzenia kontroli weryfikujących przestrzeganie wprowadzanych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii. Nieprawidłowości dotyczące nierespektowania obowiązków wynikających z przepisów, mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV‑2, stwierdzono w przypadku prawie 43 proc. kontrolowanych zakładów. Wskazała także, że nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w tym zwłaszcza praca zdalna, przyniosły zmniejszenie ogólnej liczby wypadków zgłoszonych do inspekcji pracy. Podczas posiedzenia omówiono także Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy przygotowany z okazji obchodów Dnia 2021, a także szczegółową analizę przygotowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy o stosowaniu środków ochrony indywidualnej  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas pandemii Covid-19. Wskazano podstawowe problemy odnośnie zapewnienia zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa według prawa unijnego. Były nimi w szczególności: wydawanie certyfikatów badania dla wyrobów produkowanych poza Unią Europejską (głównie w Chinach) przez jednostki notyfikowane nie posiadające uprawnień w obszarze środków ochrony indywidualnej, co skutkowało niespełnianiem przez importowane wyroby wymagań formalnych i jakościowych. Istotne problemy, szczególnie w czasie pierwszego etapu pandemii w 202o r. dotyczyły znaczących różnic interpretacji, co do wymagań właściwości ochronnych półmasek filtrujących klasy FFP2 i FFP3.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie pracy zdalnej.
Przyjmując rekomendacje w zakresie pracy zdalnej Rada Ochrony Pracy wskazała m.in., że zasadne jest podjęcie w szczególności następujących działań:

1. Uregulowanie pracy zdalnej przez jej zdefiniowanie w Kodeksie pracy, wraz z określeniem niezbędnych do spełnienia przez jej uczestników, tj. pracodawców i pracowników, wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Systemowe wspieranie badań nad ergonomią stanowiska i organizacji pracy zdalnej w tym z komputerem – w różnych warunkach jej realizacji oraz oceny efektywności tej formy pracy.

3. Analiza skutków ekonomicznych oraz zdrowotnych pracy zdalnej, w tym rozwoju zmian mięśniowo-szkieletowych i zaburzeń psychofizycznych wpływających na stan zdrowia i absencję chorobową.

W posiedzeniu udział brali członkowie Rady rekomendowani przez OPZZ.

Całość Stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie pracy zdalnej – w załączeniu.

Stanowisko Rady Ochrony Pracy ws. pracy zdalnej 

(rg)