OPZZ przekazało na ręce wiceminister zdrowia Józefy Szczurek – Żelazko listę priorytetowych zagadnień do pilnego procedowania w II kwartale br. w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Uśpienie dialogu w zespole branżowym był po części spowodowany ostatnią aktywnością strony społecznej w zakresie prac nad regulacją płacową w ochronie zdrowia i jej nowelizacją (ustawa z dnia 8 czerwca 2018r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych), w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Stąd prace branżowego Trójstronnego Zespołu w zasadzie zamarły – ostatnie jego posiedzenie miało miejsce w lipcu 2017r. - omawialiśmy wówczas przygotowania do wdrażania sieci szpitali, a także aktualną sytuację finansową Funduszu i wysokość środków przeznaczonych na kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Trójstronny Zespół jest ważny dla nas, nie tylko ze względu na obligatoryjność udziału Sekretarza lub Podsekretarza stanu danego resortu, ale też ze względu na to, że omawianych jest szczegółowo wiele tematów systemowych, z udziałem ekspertów.

Co dla OPZZ jest ważne w najbliższym czasie?

Chcemy rozmawiać o aktualnym stanie zmian organizacyjnych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz o tym, jak wygląda praktyczna realizacja ustawy wprowadzającej sieć szpitali (ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Od października 2017r., tj. od czasu kiedy weszły w życie przepisy wprowadzające system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - dla OPZZ ważne jest nie tylko finansowanie placówek znajdujących się w sieci i poza nią, ale w szczególności zabezpieczenie dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Opieka psychiatryczna w Polsce, w kontekście realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i jego finansowania jest kolejnym ważnym obszarem do dyskusji. Istotną jest także informacja Ministerstwa Zdrowia na temat raportu końcowego w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, opracowanego przez Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. Bardzo aktywnie pracowaliśmy w Zespole, ale od czasu zakończenia prac i przekazania rekomendacji końcowych Ministrowi Zdrowia (grudzień 2017r.) – nie wiadomo co dalej ze zmianami w tym obszarze. Domagamy się także informacji z Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad strategią i kierunkami zmian w zakresie polityki lekowej państwa. Jako OPZZ postulowaliśmy, aby dokument był z nami uzgadniany na etapie opracowania jego założeń, a nie jedynie opiniowania w trybie konsultacji społecznych. Od roku jest jednak milczenie ze strony resortu w tej sprawie.

Obecnie oczekujemy na zwołanie Trójstronnego Zespołu i wznowienie w nim dialogu.

(rg)