Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie. Na gruncie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) brak jest rozróżnienia na reprezentatywne oraz niereprezentatywne organizacje związkowe. Ustawodawca nie odniósł się także do przypadku, gdy w danym podmiocie zatrudniającym działa więcej niż jedna organizacja związkowa. W takiej sytuacji, należy przyjąć, że obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest dokonanie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu ze wszystkimi działającymi w danym podmiocie zatrudniającym zakładowymi organizacjami związkowymi. Brak porozumienia nie uniemożliwia podmiotowi zatrudniającemu dokonania samodzielnego wyboru instytucji finansowej. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie z zakładową organizacją związkową, podmiot zatrudniający sam dokonuje wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. W przypadku wypowiedzenia dotychczasowej umowy o zarządzanie PPK i zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową podmiot zatrudniający powinien powtórzyć opisaną wyżej procedurę, choć taki obowiązek nie wynika z literalnego brzmienia przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

W związku z powyższym pojawia się krytyka, że obowiązek uzgodnienia ze związkami zawodowymi przez podmiot zatrudniający wyboru instytucji finansowej ma jedynie charakter konsultacyjny a rola związków zawodowych na gruncie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest znikoma w porównaniu z ich uprawnieniami w przypadku PPE (gdzie treść umowy zakładowej jest uzgadniana przez pracodawcę z reprezentacją pracowników, którą tworzą wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy). Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie przewiduje sankcji dla podmiotu zatrudniającego w przypadku braku zasięgnięcia przez podmiot zatrudniający stanowiska związków zawodowych. Nie wypełnienie tego obowiązku nie wpływa na ważność i skuteczność umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK (zob. Wojewódka M., Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, 2019).

M.K.