Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zainicjował cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej. Pierwsza debata, pt. „Bezpieczeństwo finansowe systemu ubezpieczeń społecznych w kontekście sytuacji na rynku pracy i sytuacji demograficznej”, odbyła się  3 września 2020 r.

Referat wprowadzający, pt. „Finansowanie systemu ubezpieczeń systemu ubezpieczeń społecznych a wyzwania rynku pracy i procesów demograficznych”, wygłosiła prof. Gertruda Uścińska. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwróciła uwagę na kondycję systemu ubezpieczeń społecznych w czasie pandemii, informując, że w okresie styczeń–czerwiec br. wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 130,0 mld zł, podczas gdy wpływy ze składek i ich pochodnych wyniosły 92,2 mld zł. W efekcie stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym półroczu br. poziom 70,9 proc. (oznacza to spadek o ok. 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku). Jak podkreśliła szefowa ZUS, lipiec i sierpień pokazały, że negatywne tendencje odwróciły się. Liczba firm zgłoszonych do ZUS wynosiła na koniec lipca br. 2,77 mln i była większa o 24 tys. w stosunku do czerwca oraz o 57 tys. w stosunku do lutego. To m.in. wynik korzystnego stosunku liczby firm zarejestrowanych (32 tys. w lipcu) do wyrejestrowywanych (12 tys. w lipcu). Z kolei liczba osób ubezpieczonych ogółem w ZUS wynosiła na koniec lipca br. 15,3 mln i spadła z powodu epidemii jedynie o około 1 proc. Zmiana ta nie odbiega od skali wahań sezonowych.

Następnie referat pt. „Wyzwania rynku pracy – nietypowe formy zatrudnienia a obowiązki składkowe na ubezpieczenia społeczne” wygłosił dr hab. Łukasz Arendt, prof. IPiSS, który zwrócił uwagę na słabą ochronę ubezpieczeniową osób zatrudnionych za pośrednictwem niepracowniczych form umów (umów cywilnoprawnych, umów o dzieło, samozatrudnionych). W wystąpieniu pt. „Wyzwania demograficzne a bezpieczeństwo finansowe systemu ubezpieczeń społecznych” dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ, a następnie w wystąpieniu pt. „Prognozy demograficzne„ Hanna Zalewska, dyr. Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS, informowali o perspektywach demograficznych Polski i związanych z tym wyzwaniach dla polityki społecznej.

W kolejnej części odbyła się dyskusja partnerów społecznych, podczas której OPZZ reprezentował Jakub Kus należący do Związku Zawodowego „Budowlani”, który mówił o propozycjach OPZZ zmierzających do ochrony ludzi przed ubóstwem emerytalnym, a także w jakim kierunku powinny iść rozwiązania ubezpieczeniowe dotyczące różnorodnych nietypowych form zatrudnienia, które w obecnym systemie nie są objęte ochroną ubezpieczeniową i w przyszłości mogą skutkować brakiem zabezpieczenia emerytalnego i innych świadczeń.

Kolejne debaty w zainicjowanym cyklu będą poświęcone m.in. rynkowi pracy w okresie czwartej rewolucji przemysłowej, opiece długoterminowej i niesamodzielności - nowemu ryzyku socjalnemu. Więcej informacji pod adresem: https://debaty.ipiss.com.pl/

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ